Utveckling pågår

Som ni säkert vet har myndigheten det senaste året bedrivit utvecklingsarbeten kopplat till yrkeshögskolan när det gäller processen med ansökan, hur vi ska arbeta med analyser kring behovet av kvalificerad kompetens samt hur stödet till er anordnare ska se ut.

Alla dessa projekt har nu avslutats och jag har beslutat om hur vi går vidare och vem som gör vad. Här ett koncentrat om vad som hittills kommit fram:

Processen kring ansökan

I ansökningarna framöver har vi som ambition att den information myndigheten begär in fördelas på dels utbildningsspecifika och dels anordnarspecifika uppgifter. Delar av utbildningsanordnarens rutiner och arbetssätt redogör man för i de anordnarspecifika uppgifterna och kommer endast att begäras in en gång. De utbildningsspecifika uppgifterna begärs in i samband med ansökan om att bedriva YH-utbildning, alltså särskilda uppgifter för varje ansökan som lämnas in.

Vidare kommer vi inte längre som rutin att begära in referenser från arbetslivet, utan en avsiktförklaring, alltså att arbetslivet skriftligen redogör att de står bakom utbildningen ansökan gäller.

Digitaliseringens landvinningar påverkar så klart även myndigheten – ambitionen är att lämna papperskommunikationen för att helt gå över till digital dito, så långt det är möjligt.

Allt detta i syfte att effektivisera processen vid ansökan och underlätta både för er och för oss. Implementering av dessa förslag har nu startat och kommer att pågå i år och 2017. Fullt ut kommer det nya systemet användas i ansökningsomgången för 2018.

Analyserna

Myndigheten jobbar med att införa ett mer systematiserat arbetssätt för omvärldsbevakning och analys. Tanken är att bredare analyser ska tas fram med mer fokus på olika trender och områden. Detta för att lättare kunna identifiera nya utbildningsinriktningar, få tillgång till mer långsiktiga prognoser och därmed kunna prioritera mellan olika utbildningsinriktningar.

Materialet som kommer fram i myndighetens egen omvärldsbevakning och analyser blir ett av de underlag som sedan används i bedömningsprocessen av ansökningarna. Implementeringen av de framtagna förslagen är igång och kommer att vara klara 2018.

Anordnarstöd

Nu har vi inrättat en funktion som ansvarar för samordning och genomförande av informations- och utbildningsinsatser i första hand till er utbildningsanordnare, men även till andra intressenter som exempelvis ledningsgrupper, LIA-handledare och studie- och yrkesvägledare. I rollen ingår även regelbundna samverkans- och utvecklingsmöten med utbildningsanordnarnas intresseorganisationer.

Poängen med anordnarfunktionen är bland annat att tydliggöra och effektivisera myndighetens arbete med att stödja utvecklingen och kvaliteten av utbildningsformen yrkeshögskolan (men självfallet även de andra utbildningsformerna vi ansvarar för).

Till exempel så arbetar stödfunktionen med olika evenemang (YH-dagen och Ny inom YH), resurssättning av föredragshållare till evenemang där myndigheten blivit inbjuden (Utbildningsledarutbildningen, SYV-seminarier på mässor och utbildningsanordnarträffar) och koordinera webbinarier. Funktionen medverkar också i interna utvecklingsprojekt som berör olika former av stödmaterial.

Jag hoppas att ni som våra huvudaktörer finner detta vara en bra utveckling. Själv tror jag mycket på dessa förändringar. För mig handlar det om att YH-systemet successivt behöver utvecklas och anpassas. Nu väntar vi på att regeringen ska lägga sin proposition om utveckling av YH (planerad nu till maj) och besluta om ytterligare förordningsförändringar, allt utifrån förslagen i promemorian En stärkt yrkeshögskola – ett lyft för kunskap.

De förändringar som jag beskrivit ovan tar höjd för dessa kommande regeringsinitiativ. Det som redan är bra kommer att bli än bättre!

Vänligen

Thomas Persson
Generaldirektör, Myndigheten för yrkeshögskolan

Mejl: thomas.persson@myh.se
Twitter: @gdMYH