Vi ber om ursäkt!

Som vi tidigare meddelat, så kommer myndigheten att fatta beslut om ansökningsomgången för yrkeshögskolan i början av februari. Den sjunde närmare bestämt.

Det innebär att besked till dem som ansökt kan ges dagen efter. I samband med att besluten publiceras förbereder vi så att både riks-, regional- och lokalmedia ska kunna rapportera om yrkeshögskolan och utfallet av årets ansökningsomgång. Vi kommer även medverka på rekryteringsmässor och göra andra kommunikationsinsatser under våren för att yrkeshögskolan ska synas så mycket som möjligt över landet.  

Beslutsdatumet är senarelagt jämfört med tidigare år. Det handlar om två-tre veckors senareläggning. Skälet till detta är att bedömningarna av årets ansökningar har tagit längre tid än väntat. För varje ansökan har vi, jämfört med tidigare, fått göra två nya prövningar: uppfyller de särskilda förkunskaperna i ansökan det nya regelverket samt på vilken SeQF-nivå ska utbildningen placeras in. Dessa bedömningar har i sig tagit tid, men vår ambition är att vara generösa med möjligheten till att komplettera ansökningar när nya regler tillämpas första gången har bidragit till en ökad tidsåtgång. Trots olika insatser internt, har vi inte lyckats med det som var vårt mål.

Mot detta skulle man kunna invända att vi borde ha förberett oss bättre. Det kan man alltid göra, även i detta. Min bedömning är dock att det inte funnits praktiska förutsättningar för ett så omfattande förberedelsearbete, så att senareläggning kunnat undvikas. De nya regelverken beslutades i slutet av april och ansökningsomgången startade redan i maj. Det innebar att anvisningarna behövde publiceras i april, det vill säga nästan samtidigt som införandet. Jag menar att anvisningarna ändå höll en bra kvalitet.

En annan invändning skulle vara att vi borde varit tydligare med hur vi skulle tillämpa de nya reglerna. Det hade underlättat för dem som ansöker, och för oss när vi sedan bedömer ansökningarna. Problemet med det resonemanget är, som vi pratat om på flera samlingar under året, att nya regler måste tillämpas innan man vet vad de leder till. Det är genom praxis som mönster och vägledning växer fram. Vi har ambitionen att inför kommande ansökningsomgång återkomma med anvisningar och stöd utifrån den praxis som utvecklats, när det gäller särskilda förkunskaper och SeQF-inplacering. 

Jag kan dock redan nu säga att det funnits ansökningar med särskilda skäl för andra förkunskaper än gymnasiekurser som både kan komma att beviljas och avslås. Några kommer förmodligen också att beviljats med villkor. Det finns utbildningar som vill inplaceras på SeQF-nivå sex, men där man kan anta att många snarare ligger på nivå fem. Vi ser också med hjälp av SeQF att det finns utbildningar som ligger på gränsen mellan nivå fyra och fem. Här behöver vi uppmärksamma berörda anordnare att se över innehållet, så att de tydligt ligger på lägst nivå fem. 

Åter till frågan om beslutsdatum. Vi inser att vårt beslut sjunde februari får konsekvenser för ert arbete som anordnare. Det handlar om att behöva ändra när individerna ska söka de beviljade utbildningarna. Det handlar om tiden att starta upp en utbildning minskar, inklusive att teckna hyresavtal, anställningsavtal, leverantörsavtal med mera. Vi förstår detta. Men som jag försökt beskriva ovan, så har vi inte fullt ut kunnat göra det vi velat göra. Och vi ber om ursäkt för att vi i år inte kan vara snabbare än vad vi har varit. 

Kanske är det en tröst att vi i vårt pågående förändringsarbete utifrån proposition och riksdagsbeslut, prövar om vi skulle kunna organisera kommande ansökningsomgångar så att beslut fattas före jul. Det skulle troligen innebära att ni som ansöker behöver skicka in ansökan tidigare än idag, kanske före semestern. Ni skulle slippa arbete under semesterperioden och slippa arbete när utbildningarna startar i augusti/september. Och få tidigare återkoppling. Observera att detta är en testballong, det finns inga beslut fattade ännu! Jag ville bara visa att ni anordnare finns med när vi försöker förbättra YH-systemet. Vi kommer att diskutera tidsplan och andra frågor med era intresseorganisationer i början av året! 

 Vänligen

Thomas Persson
Generaldirektör
Myndigheten för yrkeshögskolan

E-post: thomas.persson@myh.se
Twitter: @gdMYH