YH ska bidra till att möta samhällets behov av kontakttolkar!

Bristen på tolkar är ett akut samhällsproblem som urholkar rättssäkerheten och i värsta fall kan innebära livsfara för den enskilde. Behovet av tolkning och av fler professionella och kvalificerade tolkar har ökat kraftigt i och med de senaste årens ökning av asylsökande och nyanlända. För att deras kontakter med myndigheter, exempelvis inom vård, skola och rättsväsende ska fungera behövs tolkar som på ett rättssäkert och fullgott sätt återger information.

Regeringen presenterade därför i höstas ett åtgärdspaket för att möta det förändrade behovet i samhället av kontakttolkar. En av insatserna i paketet är att vår myndighet fick i uppdrag att införa en försöksverksamhet med kontakttolkutbildningar inom yrkeshögskolan (YH). En YH-utbildning bedöms på sikt kunna ge en volymökning och ett anpassat utbud av kvalificerad tolkkompetens som motsvarar arbetslivets och samhällets behov.

För utbildningsanordnare som planerar att ansöka om statsbidrag för en sådan utbildning kan det vara bra att få en bild av de förutsättningar som måste vara på plats innan ansökan skickas in. Det är yrkeshögskolans reglering som gäller för denna försöksverksamhet, och det är den som vi utgår från när vi bedömer ansökningar.

När det gäller förberedelser så är det allra viktigaste att arbetslivet är med i ett tidigt skede eftersom utbildningen ska planeras, utvecklas och bedrivas i samverkan mellan arbetsliv och utbildningsanordnare. Företrädare för arbetslivet ska ingå i den ledningsgrupp som måste finnas för utbildningen.

Ledningsgruppen har flera viktiga uppgifter, bland annat att forma utbildningen så att den passar de efterfrågade kompetensbehoven och att utveckla utbildningen. Det är bra om olika aktörer som berörs av utbildningen finns representerade i ledningsgruppen. I tolkutbildningar kan det exempelvis vara tolkförmedlingar men också de myndigheter, kommuner och landsting eller statliga myndigheter, som beställer tolktjänster från förmedlingarna.

Utbildningens innehåll och upplägg ska leda till att de utbildade har de kunskaper som efterfrågas av arbetslivet. Därför är det viktigt att utbildningen ger studerande möjlighet att få vara på olika typer av arbetsplatser. Genom arbetsplatsförlagda moment eller kurser, som inom yrkeshögskolan kallas för LIA, lärande i arbete, blir studerande bättre rustade att direkt efter utbildningen kunna ta sig an kvalificerade tolkuppdrag men även att snabbare kunna bli auktoriserade som tolkar.

En förutsättning för att tolkutbildningarna ska komma till stånd är att det finns tillräckligt med behöriga sökande. Det vill säga sökande som har förutsättningar att kunna tillgodogöra sig utbildningen och vill arbeta som tolk. Därför behövs det även insatser för att få fler personer att uppmärksamma möjligheten med och söka sig till en YH-utbildning med inriktning kontakttolkning. Där har arbetslivet, utbildningsanordnare och vi som myndighet ett gemensamt mål, att uppmärksamma behovet av tolkar och öka intresset för att utbilda sig till och arbeta som kontakttolk.

En YH-utbildning är en utbildningsväg som ska bidra till att minska bristen på tolkar. Det finns också andra vägar för att möta behovet av tolkar. Det finns en kortare utbildning inom folkbildningen och utbildningar på universitet. Till vissa delar kan de vara likartade men både innehåll och undervisningsformer kan skilja sig åt beroende på vilken målgrupp som utbildningarna riktar sig till. Folkbildningens utbildningar är ofta upplagda på ett sätt som gör det möjligt för yrkesverksamma tolkar att kunna fortsätta jobba samtidigt som de går utbildningen.

Det som har betydelse är att de kvalifikationer som erhålls genom de olika utbildningarna är tydliga. Genom att synliggöra kvalifikationer, som individer utvecklat genom formell utbildning eller på annat sätt, gör det lättare både för individer att välja utbildningsväg och för arbetslivet att bedöma och välja relevant tolkkompetens till uppdrag.

En kontakttolk fyller en viktig samhällsfunktion, vilket innebär att det ställs krav på att utbildningen till tolk håller hög kvalitet. En YH-utbildning ska ha en stark arbetslivsanknytning och ge de teoretiska, praktiska och erfarenhetsbaserade kunskaper som krävs för att kunna utföra kvalificerade uppgifter i arbetslivet. Därför passar YH-konceptet väl in på en utbildning som har en tydlig inriktning till en yrkesroll som tolk.

Ansökningsomgången öppnar den 18 april och stänger den 24 maj.
Ni som vill veta mer kan gå till Informationspaket för dig som ska ansöka om kontakttolkutbildning inom yrkeshögskolan, där ni hittar lättillgänglig information och filmer om yrkeshögskolan och specifikt om försöksverksamheten.