Yrkeshögskolan och budgeten för 2019

En regering måste lägga en proposition om budget för det kommande året senast 15 november året innan. Dock ska budgetpropositionen från en expeditionsministär* vara en teknisk budget och inte innehålla några politiska förslag. Vad detta innebär har inte prövats tidigare, utan det vi nu är med om är för första gången. Expeditionsministären har haft överläggningar med andra partier om hur regelverket bör tillämpas och vad som bör ingå i en teknisk budgetpropositionen, och inte.

Nu har övergångsregeringen lagt sitt förslag till budget för 2019. Min tolkning är att förslagen till budgetram och bemyndiganden som lagts för yrkeshögskolan innebär att expansionen tar en paus under 2019. Det föreslås samma ramar 2019 som vi har 2018. 

De direkta konsekvenserna om riksdagen beslutar enligt budgetpropositionen blir att

• de beslut som myndigheten redan fattat om utbildningar i yrkeshögskolan kommer att kunna fullföljas de kommande åren.

• utrymmet för beslut om nya utbildningar i januari 2019 är mycket begränsat. Min bedömning är att ett beslut då kan omfatta ca 3.000 nya platser, vilket innebär att ungefär 5– 10 % av inkomna ansökningar kan beviljas. Många ansökta utbildningar – både omsökningar som nysökningar – kommer således inte att kunna beviljas. Enligt tidigare riksdagsbeslut planerade vi för ca 14.000 nya platser.

Propositionen ska nu behandlas i riksdagen. Det kan läggas motioner från ett eller flera partier, senast 30 november. Utskotten kommer att diskutera. Beslut om ramar för olika utgiftsområden ska beslutas 12 december. Innan jul ska riksdagen sedan besluta om budgetarna för varje utgiftsområde. Sedan ska regeringen besluta om regleringsbrev till myndigheterna, vilket planeras till mellandagarna. Beslut om nya platser i yrkeshögskolan planeras sedan tidigare att fattas i slutet av januari.

Det blir nu spännande att följa riksdagsbehandlingen och se om budgetramarna justeras. Och om de i så fall ligger på samma höga nivåer som i riksdagens beslut förra året. Om riksdagen ökar ramarna jämfört med budgetpropositionen kommer myndigheten att besluta om fler platser i januari.

Detta är vad vi vet i dagsläget. Vi vet också att en ny regering, när som helst, kan lägga förslag på ändringar i den gällande budgeten. Sådana ska också behandlas av riksdagen. Regeringen beslutar sedan om ändringar i regleringsbrev för berörd myndighet. Men, som sagt, detta är en möjlighet för en regering – inte något som kommer att hända automatiskt. Min bedömning är ändå att detta är en sannolik utveckling, om justeringar inte genomförs redan i riksdagsbehandlingen. MYH kommer i detta scenario att fatta kompletterande beslut så fort som möjligt.

Vi förstår att detta läge inte skapar optimala planeringsförutsättningar för utbildningsanordnarna. För många kan det bli mycket omfattande konsekvenser. Ni brukar be om mer tid mellan beslut och utbildningsstart, och om långsiktiga spelregler. Ni behöver mycket tid för att starta utbildningar och rekrytera studeranden. Tyvärr finns inte möjligheter att tillgodose dessa önskemål just nu.

Vi ska göra vårt bästa för att informera om hur läget utvecklas – följ oss på myh.se. Vi ska också förbereda oss så att vi snabbt kan fatta kompletterande beslut, om regering och riksdag fattar nya beslut om ramarna för yrkeshögskolan.

Expansionen av yrkeshögskolan – hur går det?

Riksdagen beslutade 2017 att yrkeshögskolan ska expandera kraftigt 2018–2022. Det handlar om en ökning av studerande och budget med ca 50 %. Anordnare, branscher och myndigheten har sedan beslutet vidtagit många olika åtgärder i syfte att göra expansionen möjlig. Den största utmaningen har bedömts vara att säkra tillräcklig många behöriga sökanden, och många av insatserna har kretsat kring information om utbildningar och rekrytering till desamma.

I januari 2018 – dvs det första året av fem – fattades beslut om att bevilja betydligt fler nya utbildningar och platser än tidigare år. 525 utbildningar beviljades, jämfört med 350 året innan. Andelen beviljade inkomna ansökningar, som legat på 20–30 % över tid kunde öka och hamnade på drygt 40 %. Alla län fick fler platser jämfört med året innan.

Hur har det då gått med första steget i expansionen under året? Myndigheten ser i sin löpande uppföljning att andelen inställda omgångar och outnyttjade platser minskar, trots ökningen av antalet platser. Det gäller även utbildningsområdena teknik/tillverkning och samhällsbyggnad. Slutsatsen är att expansionen också blir av i verkligheten. Kul! Bra jobbat, alla! Det ska samtidigt nämnas att en stor del av de utbildningar och platser som inte utnyttjas ligger inom området teknik och tillverkning, och att det främst beror på för få behöriga sökanden. Trenden är yrkeshögskolan levererar, men med fortsatta utmaningar att ytterligare lyfta området teknik/tillverkning!

Thomas Persson
Generaldirektör
Myndigheten för yrkeshögskolan

* En expeditionsministär är en regering som styr landet i avvaktan på att riksdagen tillsätter en ny regering.