Rådet för den nationella referensramen för kvalifikationer

Rådet ska bistå myndigheten med underlag inför beslut om vilken SeQF-nivå en kvalifikation motsvarar.

Rådet består av 13 ledamöter från olika intresseorganisationer och statliga myndigheter i Sverige. Ledamöterna tillsätts på en treårsperiod och kommer att sammanträda minst fyra gånger per år beroende på antalet inkomna ansökningar. Rådets ordförande är Thomas Persson, generaldirektör, Myndigheten för yrkeshögskolan.

Ledamöter

 • David Norman, Arbetsförmedlingen
 • Mia Liljestrand, Svenskt näringsliv
 • Anette Andersson, Tjänstemännens centralorganisation, TCO
 • Matz Nilsson, SACO
 • Mattias Samuelsson, LO
 • Helena Wintgren, SKL  
 • Maria Mattson, Skolverket  
 • Petra Nord, Universitets- och högskolerådet
 • Anette Gröjer, Universitetskanslersämbetet
 • Åsa Ekberg, Sveriges universitets- och högskoleförbund, SUHF
 • Lars Tengberg, Folkbildningsrådet  
 • Ulrika Gleisner, Yrkeshögskoleförbundet
 • Johan Alvfors, Sveriges förenade studentkårer, SFS