Rådet för den nationella referensramen för kvalifikationer

Rådet ska bistå myndigheten med underlag inför beslut om vilken SeQF-nivå en kvalifikation motsvarar.

Rådet består av 13 ledamöter från olika intresseorganisationer och statliga myndigheter i Sverige. Ledamöterna tillsätts på en treårsperiod och kommer att sammanträda minst fyra gånger per år beroende på antalet inkomna ansökningar. Rådets ordförande är Thomas Persson, generaldirektör, Myndigheten för yrkeshögskolan.

Ledamöter 

Rita Bergenhill, Arbetsförmedlingen
Lars Tengberg, Folkbildningsrådet
Hanna Cederqvist, Företagarna
Frida Olsson, Landsorganisationen, LO
Mia Bernhardsen, Svenskt Näringsliv
Helena Wintgren, Sveriges kommuner och landsting, SKL
Hans Almgren, Skolverket  
Matz Nilsson, Sveriges Akademikers Centralorganisation, SACO
Petra Nord, Universitets- och högskolerådet, UHR
Marie Kahlroth, Universitetskanslerämbetet, UKÄ
Åsa Ekberg, Sveriges Universitets- och högskoleförbund, SUHF
Maria Dagermo, Yrkeshögskoleförbundet, YHF

I rådet deltar även Tjänstemännens Centralorganisation och Sveriges Förenade Studentkårer, men deras platser är för tillfället vakanta.