Remissvar och yttranden

Här hittar du ett urval av Myndigheten för yrkeshögskolans remissvar och yttranden från 2015 och framåt.

Samtliga remissvar och yttranden finns i myndighetens diarium. Kontakta vår registrator för att få hjälp att söka och ta fram handlingar i diariet.

2021-01-12
  Myndigheten föryrkeshögskolansyttrande avseende Utkast på delar av Partnerskapsöverenskommelsen för perioden 2021-2027

2020-06-09
 Myndigheten för yrkeshögskolans yttrande över Validering– för kompetensförsörjning och livslångt lärande Valideringsdelegationens slutbetänkande SOU 2019:69 (U2020/00129/GV)

2020-03-03
 Myndigheten för yrkeshögskolans yttrande över remiss - Bättre studiestöd till äldre

2019-10-29
 Myndigheten för yrkeshögskolans yttrande över Demokrativillkor för bidrag till civilsamhället (SOU 2019:35)

2019-05-28
 Myndigheten för yrkeshögskolans yttrande över Framtidsval - karrärvägledning för individ och samhälle (SOU 2019:4) 

2019-05-14
 Myndigheten för yrkeshögskolans yttrande över Att förstå och bli förstådd, ett reformerat regelverk för tolkar i talade språk (SOU 2018:83) 

2019-02-05
 Myndigheten för yrkeshögskolans yttrande över Skolverkets förslag till förändringar av nationella program samt förslag till förordning om försöksverksamhet inom gymnasieskolan

2018-12-21
 Myndigheten för yrkeshögskolans yttrande över betänkandet En andra och en annan chans - ett komvux i tiden (SOU 2018:71)

2018-11-27
 Myndigheten för yrkeshögskolans yttrande över Genomförande av student- och forskardirektivet (Ds 2018:37)

2018-10-16
 Myndigheten för yrkeshögskolans yttrande avseende förslag på justeringar i programstruktur och examensmål för vård- och omsorgsprogrammet samt förslag till de förordningsändringar som krävs med anledning av ett införande av en undersköterskeexamen inom såväl gymnasieskolan som kommunal vuxenutbildning

2018-08-28
 Myndigheten för yrkeshögskolans yttrande över Validering i högskolan – för tillgodoräknande och livslångt lärande (SOU 2018:29)

2018-04-03
Myndigheten för yrkeshögskolans yttrande över betänkandet Ett land att besöka En samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring (SOU 2017:95)

2018-03-21
Myndigheten för yrkeshögskolans yttrande över Arbetsförmedlingens insatser inom vägledning

2018-03-06
Myndigheten för yrkeshögskolans yttrande över SOU 2017:92 Transpersoner i Sverige - Förslag för stärkt ställning och bättre levnadsvillkor

2018-02-20
Myndigheten för yrkeshögskolans yttrande över genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet (Ds 2017:60)

2018-02-20
Myndigheten för yrkeshögskolans yttrande över promemorian Översyn av stödet för yrkesintroduktionsanställningarna 

2018-02-06
Myndigheten för yrkeshögskolans yttrande över remisspromemorian Studiemedel vid utlandsstudier - Förändringar för ett långsiktigt och hållbart system 

2017-11-28
Myndigheten för yrkeshögskolans yttrande över ökade möjligheter till grundläggande behörighet på yrkesprogram och ett estetiskt ämne i alla nationella program

2017-11-28
 Myndigheten för yrkeshögskolans yttrande över  Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa - Förslag för ett långsiktigt arbete för en god och jämlik hälsa SOU 2017:47

2017-10-17
 Myndigheten för yrkeshögskolans yttrande över promemorian Brett deltagande i högskoleutbildning

2017-10-17
 Myndigheten för yrkeshögskolans yttrande över Socialdepartementets remiss Stärkt skydd av sjukpenninggrundande inkomst för studerande

2017-09-05
 Myndigheten för yrkeshögskolans yttrande över betänkandet SOU 2017:49 EU:s dataskyddsförordning och utbildningsväsendet

2017-03-21
 Myndigheten för yrkeshögskolans yttrande över Skolverkets förslag till ämnesplaner inom tågteknikutbildningen och förslag till ändringar av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2012:4) om vilka yrkeskunskaper som krävs för att undervisa i ett yrkesämne 

2017-03-21
 Myndigheten för yrkeshögskolans yttrande över remiss av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om trafikskolor 

2017-03-10
 Myndigheten för yrkeshögskolans yttrande över Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2013:41 och SJVFS 2013:42) 

2017-02-24
 Myndigheten för yrkeshögskolans yttrande över betänkandet En gymnasieutbildning för alla - åtgärder för att alla unga ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning (SOU 2016:77). 

2017-02-21
 Myndigheten för yrkeshögskolans yttrande över Parlamentariska landsbygdskommittén, SOU 2017:1 För Sveriges landsbygder - en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd

2016-11-15
 Myndigheten för yrkeshögskolans yttrande angående promemoria rörande könsuppdelad individbaserad statistik i myndigheternas årsredovisningar (Fi2016/03741/BATOT)

2016-11-02
 Myndigheten för yrkeshögskolans yttrande över Nivåplacering av folkhögskolornas allmänna kurser i den nationella referensramen för kvalifikationer för livslångt lärande 

2016-11-02
 Myndigheten för yrkeshögskolans yttrande över Validering med mervärde (Ds 2016:24)

2016-05-17
pdf-ikon Myndigheten för yrkeshögskolans yttrande över delbetänkandet Digitaliseringens transformerande kraft - vägval för framtiden (SOU 2015:91)

2016-04-19
pdf-ikon Myndigheten för yrkeshögskolans yttrande över förslag till Transportstyrelsens föreskrifter om trafikskolor   

2016-04-19
pdf-ikon Myndigheten för yrkeshögskolans yttrande över Skolverkets föreskrifter (SKOLFS) om vidareutbildning om ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan 

2016-04-05
pdf-ikon Myndigheten för yrkeshögskolans synpunkter på Skolverkets förslag om ändring av föreskrifter (SKOLFS 2012:4) om vilka yrkeskunskaper som krävs för att undervisa i ett yrkesämne samt revidering av ämnesplaner 

2016-04-05
pdf-ikon Myndigheten för yrkeshögskolans synpunkter på Universitets- och högskolerådets förslag om ändring av föreskrifter (UHRFS 2013:4) om relevanta yrkeskunskaper för särskild behörighet till yrkeslärarexamen 

2016-03-08
pdf-ikon Myndigheten för yrkeshögskolans yttrande över rätt till behörighetsgivande utbildning (DS 2015:60)

2016-02-23
pdf-ikon Myndigheten för yrkeshögskolans yttrande över betänkandet "Välja yrke" SOU 2015:97 

2015-11-13
pdf-ikon Myndigheten för yrkeshögskolans yttrande över departementsskrivelsen "En stärkt yrkeshögskola – ett lyft för kunskap" (DS 2015:41)

2015-11-05
pdf-ikon Myndigheten för yrkeshögskolans yttrande över Högre utbildning under tjugo år (SOU 2015:70)  

2015-10-20
pdf-ikon Myndigheten för yrkeshögskolans yttrande över förslag till Universitets- och högskolerådets föreskrifter om vad som avses med lämplighet för lärar- eller förskoleläraryrket   

2015-10-20
pdf-ikon Myndigheten för yrkeshögskolans yttrande över remiss Ju 2015/3364/L6, Myndighetsdatalagen (SOU 2015:39) 

2015-09-10
pdf-ikon Myndigheten för yrkeshögskolans yttrande över remiss A2015/1903/A Departementspromemorian Genomförande av EU:s direktiv om fri rörlighet för arbetstagare (Ds 2015:36) 

2015-06-11
pdf-ikon Myndigheten för yrkeshögskolans yttrande över Attraktiv, innovativ och hållbar - strategi för en konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsnäring (SOU 2015:15)

2015-05-26
pdf-ikon Myndigheten för yrkeshögskolans yttrande över Förslag till föreskrifter om ändring i Universitets- och Högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:4) om kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper för särskild behörighet till utbildning som leder till yrkeslärarexamen 

2015-05-26
pdf-ikon Myndigheten för yrkeshögskolans yttrande över Förslag om ändringar i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2012:4) om vilka yrkeskunskaper som krävs för att undervisa i ett yrkesämne 

2015-05-18
pdf-ikon Myndigheten för yrkeshögskolans yttrande över betänkandet Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21)

2015-04-28
pdf-ikon Myndigheten för yrkeshögskolans yttrande över betänkandet "Elsäkerhet - en ledningsfråga" (SOU 2014:89) 

2015-04-09
pdf-ikon Myndigheten för yrkeshögskolans yttrande över ändringen av Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2011:60) om förarutbildningen mm enligt lagen (2011:725) om behörighet för lokförare

2015-02-18
pdf-ikon Myndigheten för yrkeshögskolans yttrande över reviderat förslag på examensmål för vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan 

2015-01-20 
pdf-ikon Myndigheten för yrkeshögskolans yttrande gällande förslag till ändringar i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:1) om grundläggande behörighet och urval