Remissvar och yttranden

Här hittar du ett urval av Myndigheten för yrkeshögskolans remissvar och yttranden från 2015 och framåt.

Samtliga remissvar och yttranden finns i myndighetens diarium. Kontakta vår registrator för att få hjälp att söka och ta fram handlingar i diariet.

2017-02-24
 Myndigheten för yrkeshögskolans yttrande över betänkandet En gymnasieutbildning för alla - åtgärder för att alla unga ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning (SOU 2016:77). 

2016-11-15
 Myndigheten för yrkeshögskolans yttrande angående promemoria rörande könsuppdelad individbaserad statistik i myndigheternas årsredovisningar (Fi2016/03741/BATOT)

2016-11-02
 Myndigheten för yrkeshögskolans yttrande över Nivåplacering av folkhögskolornas allmänna kurser i den nationella referensramen för kvalifikationer för livslångt lärande 

2016-11-02
 Myndigheten för yrkeshögskolans yttrande över Validering med mervärde (Ds 2016:24)

2016-05-17
pdf-ikon Myndigheten för yrkeshögskolans yttrande över delbetänkandet Digitaliseringens transformerande kraft - vägval för framtiden (SOU 2015:91)

2016-04-19
pdf-ikon Myndigheten för yrkeshögskolans yttrande över förslag till Transportstyrelsens föreskrifter om trafikskolor   

2016-04-19
pdf-ikon Myndigheten för yrkeshögskolans yttrande över Skolverkets föreskrifter (SKOLFS) om vidareutbildning om ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan 

2016-04-05
pdf-ikon Myndigheten för yrkeshögskolans synpunkter på Skolverkets förslag om ändring av föreskrifter (SKOLFS 2012:4) om vilka yrkeskunskaper som krävs för att undervisa i ett yrkesämne samt revidering av ämnesplaner 

2016-04-05
pdf-ikon Myndigheten för yrkeshögskolans synpunkter på Universitets- och högskolerådets förslag om ändring av föreskrifter (UHRFS 2013:4) om relevanta yrkeskunskaper för särskild behörighet till yrkeslärarexamen 

2016-03-22
pdf-ikon Myndigheten för yrkeshögskolans yttrande över Förslag till föreskrifter om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:3) om anstånd och uppehåll med studier för antagna samt studieuppehåll 

2016-03-08
pdf-ikon Myndigheten för yrkeshögskolans yttrande över rätt till behörighetsgivande utbildning (DS 2015:60)

2016-02-23
pdf-ikon Myndigheten för yrkeshögskolans yttrande över betänkandet "Välja yrke" SOU 2015:97 

2015-11-13
pdf-ikon Myndigheten för yrkeshögskolans yttrande över departementsskrivelsen "En stärkt yrkeshögskola – ett lyft för kunskap" (DS 2015:41)

2015-11-05
pdf-ikon Myndigheten för yrkeshögskolans yttrande över Högre utbildning under tjugo år (SOU 2015:70)  

2015-10-20
pdf-ikon Myndigheten för yrkeshögskolans yttrande över förslag till Universitets- och högskolerådets föreskrifter om vad som avses med lämplighet för lärar- eller förskoleläraryrket   

2015-10-20
pdf-ikon Myndigheten för yrkeshögskolans yttrande över remiss Ju 2015/3364/L6, Myndighetsdatalagen (SOU 2015:39) 

2015-09-10
pdf-ikon Myndigheten för yrkeshögskolans yttrande över remiss A2015/1903/A Departementspromemorian Genomförande av EU:s direktiv om fri rörlighet för arbetstagare (Ds 2015:36) 

2015-06-11
pdf-ikon Myndigheten för yrkeshögskolans yttrande över Attraktiv, innovativ och hållbar - strategi för en konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsnäring (SOU 2015:15)

2015-05-26
pdf-ikon Myndigheten för yrkeshögskolans yttrande över Förslag till föreskrifter om ändring i Universitets- och Högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:4) om kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper för särskild behörighet till utbildning som leder till yrkeslärarexamen 

2015-05-26
pdf-ikon Myndigheten för yrkeshögskolans yttrande över Förslag om ändringar i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2012:4) om vilka yrkeskunskaper som krävs för att undervisa i ett yrkesämne 

2015-05-18
pdf-ikon Myndigheten för yrkeshögskolans yttrande över betänkandet Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21)

2015-04-28
pdf-ikon Myndigheten för yrkeshögskolans yttrande över betänkandet "Elsäkerhet - en ledningsfråga" (SOU 2014:89) 

2015-04-09
pdf-ikon Myndigheten för yrkeshögskolans yttrande över ändringen av Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2011:60) om förarutbildningen mm enligt lagen (2011:725) om behörighet för lokförare

2015-02-18
pdf-ikon Myndigheten för yrkeshögskolans yttrande över reviderat förslag på examensmål för vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan 

2015-01-20 
pdf-ikon Myndigheten för yrkeshögskolans yttrande gällande förslag till ändringar i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:1) om grundläggande behörighet och urval