Årsredovisning 2015 - Myndigheten för yrkeshögskolan

2015 präglades bland annat av introduktionen av Konst- och kulturutbildningar, av ett pilotprojekt gällande validering inom YH och att regeringen fattade beslut om SeQF, den svenska referensramen för kvalifikationer. Internt bedrevs flera förändringsprojekt, och förändringar genomfördes i organisationen för att stärka styrningen av myndigheten och utbildningsformerna vi ansvarar för.