Dimensioneringen av utbildningsplatser för teckenspråkstolk- och skrivtolkutbildningen

Myndigheten för yrkeshögskolan föreslår i rapporten att antalet anordnare av teckenspråks- och dövblindtolkutbildningar ska minska från sju till tre från och med ny start höstterminen 2017. Främsta anledningen är att utbildningen är överdimensionerad. Myndigheten föreslår även en utökning av utbildningsplatserna för skrivtolk och att skrivtolkutbildningen lyfts in i yrkeshögskolan för att bättre anpassas till arbetsmarknadens behov av kompetens.