Utbildningar inom yrkeshögskolan. Utbildningsplatser som avslutas 2016 - 2021

Myndigheten för yrkeshögskolan redovisar i denna rapport med tillhörande excelfiler det befintliga utbildningsutbudet inom yrkeshögskolan i form av utbildningsplatser med avslut åren 2016 – 2021. Syftet med rapporten är att tydliggöra det befintliga utbildningsutbudet inom yrkeshögskolan och var i landet utbildningarna är lokaliserade. Informationen kan användas av utbildningsanordnare, arbetsliv och regioner för att bedöma om antal beviljade platser inom olika utbildningsområden och utbildningsinriktningar är tillräckligt eller inte i förhållande till efterfrågan på en viss yrkeskompetens.