Resultat av tillsyn 2017

Syftet med denna rapport är att sammanfatta resultatet av Myndigheten för yrkeshögskolans (MYH) tillsyn av utbildningar inom yrkeshögskolan under 2017. Sammanfattningen i rapporten består av två delar: I den ena delen redogör vi för de tillsynsaktiviteter som har genomförts under året. I den andra delen redogör vi för de viktigaste slutsatserna från årets tillsynsarbete. Syftet med rapporten är att förmedla en bild av den tillsyn som MYH bedriver samt ge en djupare förståelse för de krav på regelefterlevnad som ställs på utbildningarnas genomförande. Sammanställningen ger både myndigheten och utbildningsanordnarna ett underlag att arbeta vidare med i vårt gemensamma utvecklings- och kvalitetsarbete.