Metodprövning gällande kvalitetsgranskning av tolkutbildning inom folkbildningen

Myndigheten för yrkeshögskolan har prövat en metod för kvalitetsgranskning av tolkutbildningar inom folkbildningen. Granskningen omfattar även ett avstämning av de preliminära kvalitetskriterier som använts i dessa granskningar. Rapporten beskriver resultatet av granskningarna, där vi konstaterar att metoden fungerat väl för att identifiera både styrkor och utvecklingsområden inom de granskade utbildningarna. Vi har i uppdrag att granska kvaliteten inom de olika utbildningsformerna som vi ansvarar för. I den här rapporten presenterar vi det samlade resultatet från myndighetens kvalitetsgranskningar av tolkutbildningar inom folkbildningen. Granskningarna har genomförts under 2018. Två utbildningarna till teckenspråkstolk och dövblindtolk, en utbildning till skrivtolk samt en utbildning till kontakttolk granskades. Innehållet i rapporten är tänkt att bidra till att förbättra och utveckla kvaliteten i utbildningarna, men även fungera som en vägledning och ge stöd i arbetet med att bedriva utbildning med hög och jämn kvalitet. Myndigheten kommer också ha de här granskningarna som en utgångspunkt till olika former av fortsatta riktat och utvecklat stöd till utbildningarna. De berörda utbildningsanordnarna kommer ha ett Skype-möte med representanter från myndigheten för att återkoppla och samla in synpunkter.