Områdesanalys och inriktning: Hälso- och sjukvård samt socialt arbete

Det finns en rad väl kända utmaningar inom vården och omsorgen som långa köer, dålig samordning av vård mellan regioner och kommuner och bristande delaktighet från patienterna. Det råder också en samsyn kring att ny teknik och ett reviderat ekonomiskt system är centrala delar i att möta dessa utmaningar och skapa en effektiv, personcentrerad vård. De delar av befolkningen som har störst behov av välfärdstjänster, barn, ungdomar och personer över 80 år, växer snabbt. Samtidigt sjunker andelen i arbetsför ålder vars arbete ska finansiera vård, skola och omsorg. En del av lösning, som också är förenlig med förbättrad välfärd, är att öka användningen av modern teknik i regioner och kommuner.