Områdesanalys och inriktning: Transportsektorn

Den stora samhällsutmaningen är att nå ett hållbart samhälle. Genom förbättrad infrastruktur och ökad effektivitet i hela transportsystemet kan hållbarhetsmålen nås. Det kräver dock medverkan från alla aktörer och optimering av logistiskt smartare upplägg, genomförande av infrastrukturella satsningar, teknikutveckling och beteendeförändring hos köpare och beställare av transporttjänster. I denna rapport görs ett antal nedslag och spaningar i de olika trafikslagen väg, järnväg, sjöfart och luftfart utifrån den mångfald av utbildningsinriktningar inom yrkeshögskolan (YH) som har koppling till området.