Resultat av kvalitetsgranskning av yrkeshögskolan 2018

I denna rapport presenteras det samlade resultatet från myndighetens kvalitetsgranskningar där 79 av de närmare 1500 utbildningarna inom yrkeshögskolan granskats under 2018. 52 av utbildningarna bedömdes hålla hög eller mycket hög kvalitet. Innehållet i rapporten är tänkt att bidra till att förbättra och utveckla kvaliteten i utbildningarna, men även fungera som en vägledning och ge stöd i arbetet med att bedriva utbildning med hög och jämn kvalitet.