Områdesanalys livsmedelsproduktion

Områdesanalysen är framtagen av Myndigheten för yrkeshögskolan som ett underlag för de handläggare som arbetar med att läsa ansökningar om att få bedriva YH-utbildning, men kan också vara en bra resurs för de utbildningsanordnare som jobbar med att ta fram nya ansökningar. Innehållet och slutsatserna i denna rapport grundar sig på det analysarbete som utfördes innan coronavirusets utbrott. Vilka konsekvenserna blir på 3–5 års sikt är i dagsläget svårt att förutse. Det är den tidshorisont som vi jobbar med vid framtagandet av områdesanalyserna.