Årsredovisning 2020

Året 2020 har inte varit som andra år. Coronapandemin har inneburit omställningar för utbildningsanordnare och studerande. För oss på myndigheten har året inneburit nya uppdrag, behov av anpassningar och nya arbetssätt. Vi har bidra­git till arbetet med att mildra effekterna till följd av pandemin och till arbetet med att förbättra förut­sättningarna för arbetslivets kompetensförsörjning och livslångt lärande. Trots rådande omständigheter har det mesta fungerat under 2020. Utbildningsan­ordnare inom de utbildningsformer myndigheten ansva­rar för har lyckats med att genomföra sina utbildningar och vi på myndigheten har fullgjort våra uppgifter och uppfyllt vårt uppdrag.