Ansökningar om statsbidrag för teckenspråkstolk- och dövblindtolkutbildning

Folkhögskolor och studieförbund kan ansöka om statsbidrag från Myndigheten för yrkeshögskolan för utbildning till teckenspråkstolk och dövblindtolk. Statsbidrag kan fås för både grundutbildning och kurser. Myndigheten bedömer ansökningarna och beslutar vilka grundutbildningar och kurser som får statsbidrag.

För grundutbildning skickas ansökningar in till myndigheten vid speciella ansökningsomgångar. De folkhögskolor och studieförbund som beviljas statsbidrag för kan sedan löpande under året ansöka om att få statsbidrag för kurser. Nedan hittar du resultaten från den senaste ansökningsomgången för grundutbildning.

Nyckeltal 

  • 3 ansökningar om statsbidrag för teckenspråkstolk- och dövblindtolktutbildning inkom i den senaste ansökningsomgången 2018
  • 3 utbildningar beviljades statsbidrag 2018

Listor 

Listor över de grundutbildningar som statsbidrag sökts för och vilka av dessa som beviljats eller fått avslag.

 Ansökningar statsbidrag för grundutbildning teckenspråkstolk- och dövblindtolkutbildning beslutsår 2017-2018