Verksamhetsområden

Myndigheten för yrkeshögskolan har i uppdrag att ansvara för frågor som rör utbildningar inom yrkeshögskolan. Dessutom ansvarar vi för ytterligare frågor inom utbildningsområdet.

Yrkeshögskolans utbildningar svarar mot ett verkligt behov på arbetsmarknaden och drivs i nära samarbete med arbetslivet.

Konst- och kulturutbildningar är en ny eftergymnasial utbildningsform i Sverige. De första utbildningarna startade hösten 2015.

Folkhögskolan och studieförbunden utbildar tolkar för döva, hörselskadade och för personer som inte behärskar svenska.

Vissa eftergymnasiala utbildningar som bedrivs av fristående skolor står under statlig tillsyn med MYH som tillsynsmyndighet.

Med Sveriges referensram för kvalifikationer (SeQF) synliggörs allt lärande för att öka matchningen på arbetsmarknaden.

Branschvalidering är validering av individers kompetens som genomförs i branschernas regi.