Ansöka om statsbidrag för konst- och kulturutbildning med beslut om studiestödsberättigande

Vem kan ansöka?

I ansökningsomgång 2017 är det möjligt att ansöka om stöd i form av statsbidrag för en konst- och kulturutbildning som sedan tidigare berättigar till studiestöd för de studerande.

Det är också möjligt för en konst- och kulturutbildning som har stöd både i form av statsbidrag och studiestödsberättigande att ansöka om ytterligare platser till utbildningen.

Ansöka om statsbidrag för utbildning med studiestödsberättigande

För att ansöka om stöd i form av statsbidrag för en utbildning som sedan tidigare berättigar till studiestöd måste en fullständig ansökan göras.  Årsplatser fördelas i konkurrens med andra ansökningar om stöd till konst- och kulturutbildningar.

Om du ansöker om statsbidrag för en utbildning som sedan tidigare berättigar till studiestöd ska du i ansökan ange uppgifter om utbildningens föregångare (nuvarande utbildning) och beskriva att ansökan gäller statsbidrag till en konst- och kulturutbildning med beslut om studiestödsberättigande.

Övriga förutsättningar är detsamma som tidigare för utbildningen och endast uppgifter om att ansökan avser statsbidrag kan läggas till. Det innebär att du i ansökan ska ange de uppgifter som gäller för utbildningen sedan tidigare. Om du i samband med ansökan om statsbidrag vill ansöka om  ytterligare årsplatser till utbildningen ska du ange det antal årsplatser som du vill att utbildningen ska omfatta totalt.

I ansökan ska du också ange utbildningsomgångar. Ange de utbildningsomgångar du vill att statsbidraget ska gälla för. Det är fortfarande utbildningens tidigare beslutsperiod som gäller varför utbildningsomgångar som inte ryms inom denna beslutsperiod inte kommer att omfattas i ett nytt beslut.

Ansöka om ytterligare årsplatser för utbildning med statsbidrag

För att ansöka om ytterligare årsplatser till en utbildning som har beslut om statsbidrag sedan tidigare måste en fullständig ansökan göras. Årsplatser fördelas i konkurrens med andra ansökningar om stöd till konst- och kulturutbildningar.

Om du ansöker om ytterligare årsplatser för en utbildning som har beslut om statsbidrag sedan tidigare ska du i ansökan ange uppgifter om utbildningens föregångare (nuvarande utbildning) och beskriva att ansökan gäller ytterligare årsplatser.

Övriga förutsättningar är detsamma som tidigare för utbildningen och endast uppgifter om antalet årsplatser kan ändras. I ansökan ska du ange det nya antal årsplatser som du vill att utbildningen ska omfatta totalt.

I ansökan ska du också ange utbildningsomgångar. Ange de utbildningsomgångar du vill att det nya antalet årsplatser ska gälla för. Det är fortfarande utbildningens tidigare beslutsperiod som gäller varför utbildningsomgångar som inte ryms inom denna beslutsperiod inte kommer att omfattas i ett nytt beslut.