Att tänka på vid ansökan

Här hittar du kompletterande information om vad som gäller för att bedriva Konst-och kulturutbildning och tips på vad du behöver fundera över innan du ansöker. Läs också Anvisningar för ansökan om stöd i form av studiestödsberättigande och statsbidrag för konst- och kulturutbildning 2017.

Att beskriva kvalitetsarbetet

När myndigheten beslutar om stöd i form av studiestödsberättigande eller statsbidrag ska särskild hänsyn tas till kvaliteten i utbildningen. För att myndigheten på ett rättssäkert och effektivt sätt ska kunna bedöma och värdera kvaliteten i en utbildning har myndigheten beslutat om kvalitetskriterier för utbildningarna. Kvalitetskriterierna för konst- och kulturutbildningar utgår från en kvalitetssyn som har sin grund i de villkor som gäller för utbildningsformen. Kriterierna är utformade för att tillsammans ge en heltäckande bild av en utbildnings kvalitet.

I beskrivningen av kvalitetsarbetet inom utbildningen är det därför mycket viktigt att ni beskriver arbetet för den specifika utbildningen ansökan gäller. Beskrivningen ska innehålla specifik information om hur kvalitetsarbetet på just den ansökta utbildningen är utformat och ska fungera. Beskrivningen ska visa på hur kvalitetsarbetet är anpassat till utbildningen och dess specifika förutsättningar och inte enbart avse en generell och övergripande beskrivning om hur organisationens kvalitetsarbete är utformat.

Läs mer om kvalitetsarbete i konst- och kulturutbildning

Att ansöka om fler årsplatser

Vid ansökan om ett utökat antal årsplatser behöver ni motivera varför ni ansöker om flera platser samt anledningen till just det utökade antal ni ansöker om. Detta kan ni till exempel göra under rubriken Övrigt i ansökan.

Läs mer om årsplatser i faktabladet Årsplatser och studerandeplatser i konst- och kulturutbildning

Att hänvisa till referenser

De referenspersoner som ni hänvisar till ska kunna styrka uppgifter som finns i ansökan.

Kontaktuppgifter till referenser som använts vid framtagandet av denna beskrivning, kan anges under rubriken Referenser i webbformuläret. Här ser myndigheten gärna representanter som har ett externt perspektiv på utbildningen och inte enbart anställda vid organisationen.

Att beskriva utbildningens huvudsakliga upplägg och organisation

Tänk på att beskriva hur utbildningen ska bedrivas och organiseras. Beskrivningen ska visa på hur utbildningen organiseras  och hur den sökta utbildningen ska genomföras. Undvik generella och övergripande beskrivningar om utbildningens upplägg och hur den är organiserad.