Så behandlas och bedöms din ansökan

Så behandlas din ansökan

 1. Ansökan registreras hos Myndigheten för yrkeshögskolan i samband med att den kommer in till myndigheten.
 2. En mottagningsbekräftelse på ansökan skickas per e-post till de som uppgetts som fullmaktsgivare samt kontaktperson för ansökan.
 3. Varje ansökan läses av minst två utbildningshandläggare som gör en oberoende bedömning inför beslutet.
 4. En ekonomisk granskning av utbildningsanordnarens förutsättningar att bedriva utbildning görs.
 5. I juni 2017 fattas beslut om vilka utbildningar som beviljas stöd. Därefter skickas besluten ut per post till utbildningsanordnarna.

Myndighetens beslut om stöd för en utbildning som ska förbereda för högskoleutbildningar som kan leda fram till konstnärliga examina ska fattas efter förslag från Rådet för högskoleförberedande konstnärliga utbildningar.

Så bedöms din ansökan

Nedanstående information är framtagen för att förtydliga hur en ansökan bedöms utifrån vad som anges i förordningen om stöd till konst- och kultutrutbildningar och vissa andra utbildningar.

För att få stöd ska utbildningen:

 • bedrivas av en utbildningsanordnare som har förutsättningar att följa förordningen som gäller för utbildningsformen.
 • förbereda för högskoleutbildningar som kan leda fram till konstnärliga examina, medverka till att utveckla ett kvalificerat yrkeskunnande inom det konstnärliga eller kulturella området, eller ha ett innehåll som syftar till att bevara eller utveckla kulturarvet.
 • bedrivas på en eftergymnasial nivå
 • inte vara en utbildning som kan leda fram till en examen som regeringen enligt vad som anges i högskolelagen (1992:1434) meddelat föreskrifter om,
 • ge en teoretisk förankring inom det konstnärliga eller kulturella området och vila på vetenskaplig eller konstnärlig grund, eller på beprövad erfarenhet.
 • utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar.
 • omfatta minst 20 veckor på heltid om den ska ställas under statlig tillsyn och förklaras berättiga de sökande till studiestöd, eller minst 30 veckor på heltid om den ska berättiga till statsbidrag. En utbildning som bidrar till att bevara eller utveckla kulturarvet får vara kortare.

Kvalitetskriterier

När myndigheten beslutar om stöd i form av studiestödsberättigande för de studerande eller statsbidrag ska särskild hänsyn tas till kvaliteten i utbildningen. För att myndigheten på ett rättssäkert och effektivt sätt ska kunna bedöma och värdera kvaliteten i en utbildning har myndigheten beslutat om kvalitetskriterier för utbildningarna. Kvalitetskriterierna för konst- och kulturutbildningar utgår från en kvalitetssyn som har sin grund i de villkor som gäller för utbildningsformen. Kriterierna är utformade för att tillsammans ge en heltäckande bild av en utbildnings kvalitet.

Läs mer om kvalitet i konst- och kulturutbildningar här.

Ansökan som lämnas in är uppdelad i följande kategorier:

 • Faktauppgifter
 • Förutsättningar för statligt stöd
 • Organisation och ledning av utbildningen
 • Ekonomisk planering
 • Utbildningen

Förutsättningar för statligt stöd

Ansökan avser stöd till utbildningen i form av studiestödsberättigande för de studerande och statsbidrag. Myndigheten ska vid sin fördelning av årsplatser som kan berättiga de studerande till studiestöd och av statsbidrag särskilt ta hänsyn till i vilken grad kvaliteten på utbildningen svarar mot förutsättningarna för stöd enligt förordningen. I bedömningen kan myndigheten även komma att ta hänsyn till fördelningen av stöd mellan utbildningar inom olika ämnesområden och mellan olika syften.

Organisation och ledning av utbildningen

En utbildning som bedrivs av en utbildningsanordnare som inte bedöms kunna genomföra utbildningen enligt förordningen om stöd till konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar kan inte få statligt stöd. En utbildning som inte utformas utifrån grundläggande demokratiska värderingar kan inte få statligt stöd.

Ekonomisk planering

De studerandeavgifter som tas ut ska vara skäliga i förhållande till utbildningens karaktär och de kostnader som utbildningsanordnaren har för utbildningen. Dessa kostnader ska vara rimliga för verksamheten.

Utbildningen

En utbildning som får stöd enligt förordningen om konst- och kulturutbildningar måste vara eftergymnasial. Det innebär att de kunskaper, färdigheter och kompetenser som utbildningen leder till inte kan uppnås inom ramen för gymnasieskolans utbildningar. Det är därför viktigt att det tydligt framkommer i beskrivningarna i ansökan att utbildningen är eftergymnasial.