Att ansöka om fler studiestödplatser till konst- och kulturutbildning med gällande beslut

Vem har kunnat ansöka?

I ansökningsomgången 2016 har det varit möjligt att ansöka om stöd i form av fler studiestödsplatser till en konst- och kulturutbildning med gällande beslut. Detta har varit möjligt endast för utbildningar med följande typ av stöd:

  • Utbildningar som enbart har stöd i form av studiestödsberättigande
  • Utbildningar som enbart har stöd i form av statsbidragsberättigande

Utbildningar som har stöd både i form av statsbidrag och studiestödsberättigande för de studerande har i denna ansökningsomgång inte kunnat ansöka om fler platser. Det beror på att statsbidraget är knutet till platserna för utbildningen och att något ytterligare statsbidrag inte kommer att fördelas i denna ansökningsomgång.

En utbildning som endast berättigar till statsbidrag kan enbart beviljas studiestödsberättigande för samma antal platser som anges i tidigare beslut. Om ansökan om studiestödsplatser beviljas innebär det att de platser som redan är beviljade för utbildningen även kommer att berättiga de studerande till studiestöd.

Förutsättningar för ansökan

För att ansöka om ytterligare studiestödsplatser till en utbildning med gällande beslut har en fullständig ansökan behövt göras. Platser kommer att fördelas i konkurrens med andra ansökningar om stöd till utbildningar.

Om ansökan har gällt ytterligare platser för en utbildning med gällande beslut ska uppgifter om utbildningens föregångare (nuvarande utbildning) ha lämnats tillsammans med en beskrivning av att ansökan gäller ytterligare platser. Övriga förutsättningar har varit desamma för utbildningen och endast uppgifter om antalet platser har kunnat ändras. I ansökan har det nya antalet årsplatser som ansökan avser angivits.

I ansökan har de utbildningsomgångar som det nya antalet årsplatser gäller för angivits. Det är fortfarande utbildningens tidigare beslutsperiod som gäller varför utbildningsomgångar som inte ryms inom denna beslutsperiod inte kommer att omfattas i ett nytt beslut.

Ansökan om helt ny utbildning

Anordnare med utbildningar som berättigar till både statsbidrag och studiestödsberättigande för de studerande har kunnat ansöka om helt nya utbildningar med stöd i form av studiestödsberättigande.