Allmänna förutsättningar och krav

För att en utbildning ska kunna få statligt stöd enligt regelverket för konst- och kulturutbildningar ska den ha något av följande syften:

  • Förbereda för högskoleutbildningar som kan leda fram till konstnärliga examina.

  • Medverka till att utveckla ett kvalificerat yrkeskunnande inom det konstnärliga eller kulturella området.

  • Ha ett innehåll som syftar till att bevara eller utveckla kulturarvet.

Utbildningen ska bedrivas på eftergymnasial nivå, och måste vara minst 20 veckor för att berättiga de studerande till studiestöd och minst 30 veckor för att berättiga till statsbidrag. En utbildning som bidrar till att bevara eller utveckla kulturarvet får vara kortare.

Utbildningen ska också vara utformad så att den stämmer överrens med grundläggande demokratiska värderingar. Alla som verkar inom utbildningen ska ha respekt för varje människas egenvärde, de mänskliga rättigheterna och för vår gemensamma miljö. Man ska särskilt verka för att främja jämställdhet mellan könen och aktivt motverka alla former av kränkande behandling.

Kort om...

Lag och rätt

Förordning (2013:871) om stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar reglerar vad som gäller för utbildningarna på ett övergripande plan.

Utbildningsplan

Varje utbildning ska ha en utbildningsplan som beskriver utbildningens mål, huvudsakliga innehåll och omfattning. Det ska också framgå vem som är utbildningsanordnare. Utbildningsplanen bifogas myndighetens beslut om beviljande av stöd och är ett bindande åtagande för dig som anordnare

Ekonomiskt bidrag/finansiering

Vissa utbildningar får stöd i form av statsbidrag från Myndigheten för yrkeshögskolan medan andra inte får det. När vi beräknar statsbidragets storlek tar vi hänsyn till de faktiska kostnaderna för utbildningen

Studiestödsberättigande

En konst- och kulturutbildning kan få stöd i form av studiestödsberättigande för de studerande. Det är myndigheten som beslutar om detta. Vilken studiestödstyp som kan ges beror på vilket syfte utbildningen har. Läs mer om olika typer av studiestöd

Styrelse/ledningsgrupp

För varje utbildning ska det finnas en styrelse eller ledningsgrupp. Den spelar en viktig roll i utbildningen och ska bland annat anta sökande och se till att utbildningen följer de lagar och regler som gäller.

Studerandeinflytande

Studerandeinflytandet är av stor betydelse och regleras i den förordning som styr utbildningarna. De studerande ska ges möjlighet till insyn i verksamheten och tillfälle att påverka utbildningens uppläggning och genomförande.

Tillsyn

Utbildningarna står under tillsyn av Myndigheten för yrkeshögskolan. Det betyder att det sker en granskning av om de uppfyller de krav som gäller för konst- och kulturutbildningar som de är formulerade i förordningen, och bedrivs i enlighet med den utbildningsplan som gäller för varje utbildning.