Ansökningsomgång om stöd för konst- och kulturutbildningar 2019

Foto: Simple Scandinav

Myndigheten för yrkeshögskolan genomför nu en ansökningsomgång om stöd för konst- och kulturutbildningar. Avsikten är att ge möjlighet för utbildningsanordnare att ansöka om att utbildningar som 2015 fördes över till yrkeshögskolan - istället får stöd som konst- och kulturutbildningar enligt förordningen (2013:871) om stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar.

Under 2017 genomförde myndigheten en översyn av att tidigare kompletterande utbildningar fördes över till antingen yrkeshögskolan eller konst- och kulturutbildningar. Av översynen framkom att det finns en gränsdragningsproblematik mellan konst- och kulturutbildningar och yrkeshögskoleutbildningar och att det sannolikt finns överförda utbildningar som kan bedrivas inom båda utbildningsformerna. Myndigheten kom också fram till att det kan finnas utbildningar som överförts till yrkeshögskolan där det hade varit lämpligare att utbildningarna hade överförts till konst- och kulturutbildningar.

Läs återrapporteringen här.

Mot bakgrund av detta genomför Myndigheten för yrkeshögskolan nu en ansökningsomgång om stöd för konst- och kulturutbildningar, med avsikt att ge möjlighet för de tidigare kompletterande utbildningar som fördes över till yrkeshögskolan, att istället bedrivas som konst- och kulturutbildningar om de uppfyller kraven. I ansökningsomgången kommer stöd enbart fördelas till hela utbildningar, vilket innebär att det inte kommer att vara möjligt att ansöka om fler platser till befintliga konst- och kulturutbildningar. Det kommer heller inte vara möjligt att ansöka om statsbidrag för en konst- och kulturutbildning som redan har stöd i form av studiestödsberättigande. Myndigheten kommer att prioritera ansökningar som avser de tidigare kompletterande utbildningar som 2015 överfördes till yrkeshögskolan men som också svarar mot kraven för att få stöd som konst- och kulturutbildning.

Myndighetens utrymme att bevilja stöd är begränsat, vilket innebär att endast ett fåtal utbildningar kommer att ges möjlighet att få stöd som konst- och kulturutbildning. När myndigheten beslutar om stöd ska särskild hänsyn tas till kvaliteten i utbildningen. För att myndigheten på ett rättssäkert och effektivt sätt ska kunna bedöma och värdera kvaliteten i en utbildning utgår bedömningen från kvalitetskriterier.

Läs kvalitetskriterierna här

Ansökan öppnar och stänger

Ansökningsomgången öppnar den 28 augusti och Ansökan om stöd för konst- och kulturutbildningar 2019 ska ha kommit in till myndigheten senast den 9 oktober 2019. Beslut fattas i december 2019.

Att ansöka

För att kunna ansöka om stöd för en konst- och kulturutbildning ska du först göra en ansökan om användarkonto på Mina sidor. Där fyller du sedan i din ansökan om stöd. Mer utförlig information finns i anvisningarna till ansökan. Läs igenom anvisningarna noggrant.

 Anvisningar för ansökan om stöd för konst- och kulturutbildningar 2019

 Bilaga1: Ansökningsformulärets frågor för ansökan om stöd för konst- och kulturutbildningar 2019

 Bilaga 2: Budget Konst- och kulturutbildning 

Förordningen (2013:871) om stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar

Läs mer om vilka krav som ställs på utbildningen och på dig som anordnare, Allmänna förutsättningar och krav och Juridiska och ekonomiska krav.

Kontakt

För frågor gällande ansökan kontakta handläggare på Enheten för analys och ansökan med ansvar för konst- och kulturutbildningar via växeln, 010-209 01 00.

Om konst- och kulturutbildningar

Konst- och kulturutbildningar är eftergymnasiala utbildningar som bedrivs av fristående utbildningsanordnare. Utbildningarna förbereder för vidare studier på konstnärliga högskolor, leder till ett yrkeskunnande inom det konstnärliga eller kulturella området eller bidrar till att bevara eller utveckla kulturarvet. Utbildningarna har olika inriktningar inom det konstnärliga eller kulturella området.

Myndigheten för yrkeshögskolan beslutar vilka utbildningar som ska få stöd som konst- och kulturutbildningar. Myndigheten utövar även tillsyn och granskar utbildningarnas kvalitet. På konstkulturutbildning.se hittar du de konst- och kulturutbildningar som har beslut om stöd idag.