Juridiska och ekonomiska krav på utbildningsanordnare

Utbildningar som anordnas av enskilda fysiska eller juridiska personer kan ansöka om stöd enligt regelverket för konst- och kulturutbildningar. Utbildningsanordnaren ska vara registrerad i aktiebolags- eller handelsregistret eller motsvarande. F-skattesedel ska finnas.

Ekonomiska krav

Statligt stöd för att bedriva konst- och kulturutbildning beviljas inte om utbildningsanordnaren

  • är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller är föremål för ackord eller tills vidare har inställt sina betalningar eller har näringsförbud,

  • är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller annat liknande förfarande,

  • inte har fullgjort sina åliggande avseende arbetsgivaravgifter eller skatt,

  • i något väsentligt hänseende har låtit bli att lämna begärda upplysningar eller lämnat felaktiga upplysningar som begärts av Myndigheten för yrkeshögskolan eller

  • inte har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen enligt 3 § förordning om statligt stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar.

Inför beslut om beviljande av statligt stöd kontrolleras att utbildningsanordnaren inte brister avseende något av ovanstående krav. Ytterligare krav som ställs är att utbildningsanordnaren tar del av och förbinder sig att följa förordningen om statligt stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar.

Eventuellt statsbidrag för utbildningen utbetalas till den juridiskt ansvarige utbildningsanordnaren.

Krav på rättskapacitet

Den utbildningsanordnare som avser att bedriva konst- och kulturutbildning ska på begäran kunna visa att man har rättskapacitet.

Aktiebolag: I aktuellt registreringsbevis från aktiebolagsregistret vid Bolagsverket ska ändamålet med bolagets verksamhet framgå samt att bolaget har för avsikt att bedriva utbildningsverksamhet.

Ekonomisk förening: Av registreringsbeviset från handelsregistret vid Bolagsverket ska framgå att den ekonomiska föreningen har för avsikt att bedriva utbildningsverksamhet. Föreningens stadgar ska också kunna visas.

Handelsbolag/kommanditbolag: Aktuellt registreringsbevis och bolagsavtal ska kunna visas. Av bolagsavtalet ska framgå att bolaget har för avsikt att bedriva utbildningsverksamhet.

Ideell förening: Av föreningens stadgar ska bland annat framgå föreningens namn och ändamål (t.ex. att bedriva utbildningsverksamhet) samt bestämmelser om hur beslut i föreningens angelägenheter fattas. Dessutom ska en förteckning över styrelsens medlemmar med personnummer kunna visas, på särskild begäran.

Stiftelse: Stiftelseförordnande (urkund) ska kunna visas. Av förordnandet ska framgå vem som ska förvalta stiftelsens egendom och motiv för stiftelsens verksamhet (t.ex. bedriva utbildningsverksamhet). Registreringsbevis för stiftelsen från länsstyrelse ska kunna visas. Vidare ska det framgå att stiftelsen varaktigt förvaltar ett kapital för ett bestämt ändamål. Detta kan visas genom t.ex. ett kontoutdrag från ett konto i stiftelsens namn.

Fysisk enskild person: Personbevis ska kunna lämnas för att styrka rättskapaciteten.