Årsplatser, studerandeplatser och studieuppehåll

Årsplatser och studerandeplatser

Årsplatser och studerandeplatser är två olika begrepp. Definitionen av en årsplats är en studerandeplats i heltidsutbildning som omfattar 40 veckor. En studerandeplats är en studerande som går på en utbildningsomgång.

En studerandeplats utgörs alltid av en individ medan en årsplats kan motsvara flera olika personer. Utifrån de studerandeplatser som utnyttjas på en utbildnings alla omgångar under ett år beräknas det antal årsplatser som utbildningen utnyttjat under året. Eftersom antalet beslutade årsplatser för en utbildning inte får överskridas är det viktigt att du som anordnare inte antar fler studerande till utbildningen än vad beslutet tillåter. 

Mer information

Faktablad: Årsplatser och studerandeplatser i konst- och kulturutbildning
Faktablad: Anstånd och studieuppehåll i en konst- och kulturutbildning

Studieuppehåll

Om du som utbildningsanordnare bedömer att det finns särskilda skäl finns det möjlighet att besluta om att en studerande ska få göra uppehåll i studierna och därefter återta studierna.

Om du har beslutat att en studerande som har haft uppehåll i sina studier ska återuppta studierna får antalet årsplatser överskrida de som gäller i beslutet för så många studerande som uppehållet gäller.

Rutinerna för att hantera studieuppehåll och återinträde tas fram av utbildningsanordnaren och ska vara dokumenterade. Av rutinerna ska det också framgå vad som krävs för att en person ska anses bedriva studier vid den enskilda utbildningen.

Rutinerna bör vara väl kända av de studerande och ska vid förfrågan kunna visas för myndigheten. Vid tillsyn kan myndigheten även komma att göra en bedömning av om riktlinjer gällande frånvaro är rimliga och godtagbara.

Hur utbetalningen av statsbidrag hanteras för de utbildningar som berättigar till det kan du läsa mer om i Handbok för administration av konst- och kulturutbildning.