Betyg, intyg och utbildningsbevis

Efter varje kurs ska de studerande få någon form av betyg eller intyg, och när hela utbildningen är avslutad har de rätt att få ett utbildningsbevis. Det är viktigt att ni som utbildningsanordnare även rapporterar alla uppgifter om de studerandes studieresultat och prestationer till oss på myndigheten.

Betyg och intyg

Efter varje kurs ska den studerande antingen få ett betyg eller ett intyg. Det är upp till er som utbildningsanordnare att avgöra om en kurs ska betygsättas eller inte.

Om betyg ska sättas, ska det göras efter att kursen har genomförts. Som betyg ska Icke godkänt, Godkänt och Väl godkänt användas.

Om en kurs som på grund av sitt innehåll eller av någon annan anledning inte kan omfatta nivån Väl godkänt ska något av uttrycken Icke godkänt eller Godkänt användas.

Om betyg inte ska sättas, ska ni i stället utfärda ett intyg där den studerandes kunskaper dokumenteras. I intyget ska det framgå vilken eller vilka delar av kursen som den studerande har slutfört.

En studerande som har genomfört en kurs som ska betygssättas, men som vill få sina kunskaper dokumenterade på annat sätt än genom betyg, ska få ett intyg.

Det ska finnas en fungerande dokumentation för kunskapskontroll och studieresultat. I kursplanerna ska det framgå vilka former för kunskapskontroll som ska användas, om betyg ska sättas på kursen och i så fall vilka principer som ska tillämpas för betygssättningen.

Om ni använder er av betyg är det bra att tänka på följande:

 • Tydliga betygskriterier
  Ta fram kriterier för de olika betygsgraderna i förväg, och förklara detta för de studerande så att de vet vad de ska uppnå för de olika betygsgraderna. Skriv gärna in betygskriterier i kursplanerna.

 • Underlag för betygen
  Detta kan vara prov eller någon annan form av dokumentation där läraren/handledaren eller någon utomstående i framtiden kan titta tillbaka och se vem som har fått vilket betyg, och på vilka grunder.

 • Återkoppling till de studerande
  Berätta för de studerande hur de ligger till i förhållande till betygskriterierna under utbildningstiden. Se till att de känner till vilka betyg de har fått.

 • Rättssäkerhet
  Utveckla rutiner så att betygssättningen sker på ett rättssäkert sätt. Vem får sätta betyg, när sätts betygen, hur administrerar och dokumenterar ni dem?

Utbildningsbevis

Alla studerande som har slutfört en utbildning har rätt att få ett utbildningsbevis. I utbildningsbeviset ska utbildningens innehåll och den studerandes resultat anges. Det är styrelsen/ledningsgruppen som utfärdar utbildningsbevisen.

Studiedokumentation

Som utbildningsanordnare har du skyldighet att rapportera alla uppgifter om de studerandes studieresultat, betyg, intyg och utbildningsbevis till oss på myndigheten så att vi kan bevara dem. Syftet är att säkra uppgifternas kvalitet och att genom långsiktigt bevarande garantera de studerandes rättssäkerhet.

Mer information

 Faktablad: Studiedokumentation i konst- och kulturutbildning