Kvalitetsgranskning

Resultat av kvalitetsgranskning

Myndigheten för yrkeshögskolan har nu genomfört tre utforskande kvalitetsgranskningar av konst- och kulturutbildningar. Syftet var att bidra med kunskap i arbetet samt att utveckla kvalitetskriterier och indikatorer för konst- och kulturutbildning. 

Tre utbildningar först ut

I december 2015 genomförde Mynidgeten för yrkeshögskolan tre utforskande kvalitetsgranskningar hos Folkuniversitetet Göteborg - KV Konstskola (två utbildningar) och Nyckelviksskolan i Lidingö (en utbildning).

Syftet med de första utforskande granskningarna var både att bidra med kunskap i arbetet med att utveckla kvalitetskriterier och indikatorer för konst- och kulturutbildningar och att granska de enskilda utbildningarna. De preliminära kvalitetskriterier som användes i granskningarna avser ledningsgruppens arbete och det systematiska kvalitetsarbetet i utbildningen. 

Resultat av granskningarna

Inför granskningarna användes all information om utbildningarna som finns hos myndigheten och protokoll från styrelse eller ledningsgrupp och kursplaner som utbildningsanordnaren skickat innan besöket. Vid besöken var utbildningsanordnaren (rektor med flera), lärare, studerande och ledningsgruppsrepresentanter representerade. 

Efter besöken konstaterades att samtliga granskade utbildningar höll hög kvalitet i hur ledningsgruppen eller styrelsen arbetar. Ledamöterna har god kunskap om de områden som utbildningarna förbereder till och deras samlade kompetens är kvalitetsfrämjande. Ledamöterna är väl insatta i utbildningen och dess förutsättningar och har god kännedom om sitt uppdrag. Myndigheten bedömde därför att de granskade utbildningarna uppfyller kvalitetskriteriet.

Även utbildningarnas systematiska kvalitetsarbete visade sig fungera väl. KV Konstskola och Nyckelviksskolan arbetar på lite olika sätt för att säkerställa kvalitet och kvalitetsutveckling i utbildningarna, men gemensamma nämnare är god ordning och ett systematiskt, öppet och kommunikativt arbetssätt. Det finns beredskap både för att hantera uppkomna brister och strävan efter ständiga förbättringar. Rollerna och arbetssättet är väl känt av alla berörda, återkopplingen är systematisk och de studerandes synpunkter tillvaratas. Myndigheten bedömde därför att det dagliga systematiska kvalitetsarbetet i samtliga granskade utbildningar fungerar väl, men rekommenderade KV Konstskola att i utbildningsplanen tydligare dokumentera sitt välfungerande kvalitetsarbete.  

Utbildningskvalitet och kvalitetskriterier

En del av syftet med de utforskande granskningarna var att få tillfälle att diskutera utbildningskvalitet och de preliminära kvalitetskriterierna med personer som har olika roller i pågående konst- och kulturutbildningar.

Det framkom många värdefulla synpunkter under diskussionerna och följande är bara ett axplock:

  • Det finns ett särskilt värde i att kvalitetskriterierna omfattar även övergripande samhälleliga mål som hållbar utveckling och mångfaldsarbete. Granskningen måste dock göras så att kraven står i proportion till vad som är möjligt att åstadkomma inom en utbildning, särskilt avseende övergripande samhälleliga mål. Ett sådant exempel är jämställdhet där det rimligen inte kan krävas att en utbildning fullt ut kan kompensera för en stark snedfördelning mellan könen i omvärlden och branschen.
  • Kvalitetsgranskningarna bör kanske på sikt även omfatta det ämnesmässiga innehållet i utbildningarna. Möjligen kan man hämta erfarenheter från de peer-reviews som görs på högskolenivå och ta in extern expertis.
  • Från kvalitetsperspektiv är det viktigt att hitta balansen mellan att dels förmedla goda tekniska grundkunskaper och färdigheter, dels att lyfta perspektivet och lära de studerande att reflektera och föra en dialog om sitt skapande.
  • Det är viktigt att som utbildare kunna gå de studerande till mötes i individuella önskemål och att förmå dem att styra efter sin egen kompass snarare än att sträva efter bekräftelse. Utbildningens förmåga att stimulera de studerande att utveckla sin potential är en viktig komponent i utbildningens kvalitet.
  • I den pedagogiska situationen är det viktigt för kvaliteten att systematiskt dokumentera framsteg och att ha beredskap för att möta olika sätt att lära. Rätt lärare, olika lärare och tillräcklig lärartäthet är viktigt för kvaliteten på utbildningen.
  • Det ligger ett stort ansvar i tillämpningen av kvalitetskriterierna både avseende kvalitetsgranskning och avseende bedömning av ansökan. Kvalitet måste alltid bedömas utifrån utbildningens specifika förutsättningar.

Från utforskande till regelbundna granskningar

Myndigheten för yrkeshögskolan bedömer att de preliminära kvalitetskriterierna som användes i de utforskande granskningarna höll måttet och kan prövas i större skala. Både kvalitetskriterier och indikatorer kommer dock att behöva fortsätta utvecklas efterhand som myndigheten samlar erfarenhet av granskningar och ansökningsbedömningar. Vi tar särskilt med oss uppmaningen att tillämpa kvalitetskriterierna med hänsyn till varje utbildnings specifika förutsättningar. Myndigheten planerar att genomföra regelbundna kvalitetsgranskningar under hösten 2016 och återkommer med mer information om detta.