Kvalitetsgranskning av konst- och kulturutbildningar

Myndigheten har i uppdrag att granska kvaliteten i konst- och kulturutbildningar. Granskningen grundar sig på kvalitetskriterier och syftet är kontinuerlig utveckling och kvalitetshöjning i utbildningarna.

Tre granskningsområden

Kvalitetsgranskningen omfattar tre områden:

  1. Utbildningens Lärande
    Det ska finnas både praktiska och pedagogiska förutsättningar så att de studerande får rätt förutsättningar att nå målen med utbildningen. Det pedagogiska upplägget ska ge de studerande goda möjligheter att nå utbildningens mål.
  2. Utbildningens utveckling och förbättring
    Utbildningens styrelse eller ledningsgrupp har kompetens inom det område som utbildningen leder till. Utbildningens utveckling säkerställs genom ett kvalitetsarbete som leds av styrelsen eller ledningsgruppen.
  3. Utbildningens syfte och bidrag till övergripande samhälleliga mål
    Utbildningen ska ha förutsättningar att uppfylla syftet med utbildningen. Utbildningsanordnaren ska samverka med omgivande samhället och bedriva arbete med breddad rekrytering och mångfald. 

Inom dessa områden finns sammanlagt nio kvalitetskriterier som tillsammans täcker in vad som anses vara en god utbildning.

PDF ikon Faktablad: Läs mer om granskningsområden och kvalitetskriterier
 

Ständig förbättring

Kvalitetsgranskning skiljer sig från den mer strikta tillsynen, som kontrollerar att ett antal författningskrav är uppfyllda. Kvalitetsgranskningen ska istället stödja utbildningsanordnaren genom att identifiera utvecklingsområden. Tillsammans med styrelsen eller ledningsgruppen sätter vi upp mål för förbättring. Det handlar till stor del om positiv attityd och att ha fokus på vad som bör göras. Målet är att du som utbildningsanordnare tillsammans med styrelsen eller ledningsgruppen ska reflektera och utveckla rutiner för hur ni bör jobba, utifrån era förutsättningar, för att era utbildningar ska uppfylla utbildningens mål på ett så bra sätt som möjligt.

Så här går en kvalitetsgranskning till

När det är dags för kvalitetsgranskning kommer du som utbildningsanordnare att bli kontaktad av myndigheten i god tid. Vi berättar vilka underlag vi vill ha in samt meddelar datum för ett besök. Under besöket träffar vi bland annat utbildningsledningen, studerande, ledamöter i styrelsen eller ledningsgruppen och den undervisande personalen.

Inför en kvalitetsgranskning är det bra att kontrollera att den rapportering som gjorts till oss är aktuell, särskilt viktigt är det att kontrollera att uppgifter om styrelsens eller ledningsgruppens medlemmar och deras kontaktuppgifter stämmer. Inför besöket bör du kontrollera så att rutinbeskrivningar och annan dokumentation är aktuell.

Detta händer efter en kvalitetsgranskning

Alla granskningar avslutas med ett beslut som kan innehålla identifierade utvecklingsområden i syfte att höja utbildningens kvalitet. Bedömningen av vad vi sett görs i förhållande till kvalitetskriterierna.

Innan vi fattar det slutliga beslutet skickas en preliminär rapport till styrelsen eller ledningsgruppen, som ska kontrollera att vi har tolkat all information på rätt sätt. De ska också föreslå och ta fram vilka åtgärder de behöver genomföra i förhållande till våra bedömningar.

Alla granskningar publiceras på myndighetens hemsida. Årligen publiceras också en granskningsrapport som förutom en sammanställning av resultaten från våra granskningar innehåller goda exempel på arbetssätt som vi sett fungerar väl. Förhoppningen är att du som utbildningsanordnare ska kunna ha rapporten som ett underlag i ditt eget utvecklingsarbete.

 Rapport: Kvalitetsgranskning av konst- och kulturutbildningar 2018

PDF ikon Rapport: Kvalitetsgranskning av konst- och kulturutbildningar 2017

PDF ikon Rapport: Kvalitetsgranskning av konst- och kulturutbildningar 2016