Kvalitet i konst- och kulturutbildningar

Myndigheten ska främja kvaliteten i konst- och kulturutbildningarna och utvecklingen av utbildningarna. När en utbildning beviljas stöd ska myndigheten särskilt ta hänsyn till kvaliteten i utbildningen. Myndigheten ska också kvalitetsgranska utbildningarna.

Myndigheten har tagit fram kvalitetskriterier för konst- och kulturutbildningarna som ska tydliggöra och underlätta det konkreta arbetet med kvalitet och kvalitetsutveckling i utbildningarna. Kriterierna anger vad som kännetecknar kvalitet i utbildningarna och är utformade för att tillsammans ge en heltäckande bild av en utbildnings kvalitet.

Kvalitetskriterier för lärande

  • Utbildningens organisering och praktiska genomförande ger de studerande goda förutsättningar att nå utbildningens mål
  • Utbildningens pedagogiska genomförande ger de studerande goda förutsättningar att nå utbildningens mål
  • Inom ramen för utbildningen sker samverkan med det omgivande samhället

Kvalitetskriterier för utveckling och förbättring

  • Utbildningens styrelse eller ledningsgrupp arbetar effektivt och tar ansvar för utbildningens utveckling
  • Utbildningen karaktäriseras av ett systematiskt kvalitetsarbete

Kvalitetskriterier för syfte och bidrag till övergripande samhälleliga mål

  • Utbildningen fyller sitt övergripande syfte som konst- och kulturutbildning
  • Utbildningsanordnaren bedriver arbete med breddad rekrytering och mångfald
  • Utbildningen genomförs med hänsyn till hållbar utveckling
  • Utbildningsanordnaren bedriver arbete för att särskilt främja jämställdhet

Mer information

Faktablad: Kvalitet i konst- och kulturutbildningar