Pedagogiskt stöd och tillgänglighet

Du som är utbildningsanordnare inom konst- och kultur kan ansöka om utökat statsbidrag för pedagogiska insatser till studerande som har en funktionsnedsättning.

Myndigheten för yrkeshögskolan kan bevilja utökat stats­bidrag för pedagogiska insatser för att stödja studerande med funktionsnedsättning, så kallat särskilt pedagogiskt stöd. Möjligheten gäller dock endast utbildningar som redan bedrivs med statsbidrag. Utbildningar som bedrivs utan stats­bidrag har alltså inte möjlighet att få detta ekonomiska bidrag.

Vad är särskilt pedagogiskt stöd?

Särskilt pedagogiskt stöd innebär olika former av insatser och åtgärder för att kompensera svårigheter i studiesituationen. Exempel på sådana insatser kan vara:

 • Anteckningsstöd
 • Mentorstöd
 • Utökad lärartid
 • Teckenspråkstolkning
 • Inläsning av litteratur
 • Anpassad examination (exempelvis enskild examination, muntlig i stället för skriftlig examination eller förlängd examinationstid) 

Att stödet ska vara pedagogiskt innebär att det i huvudsak ska vara kunskapsbärande. Insatserna ska också utan svårigheter kunna anpassas till andra studerande med liknande behov. 

Vem bör erbjudas särskilt pedagogiskt stöd?

Studerande med varaktiga fysiska eller psykiska begränsningar av funktionsförmågan som kan leda till hinder i studiesituationen bör erbjudas särskilt pedagogiskt stöd. Det kan till exempel handla om dyslexi, olika neuropsykiatriska tillstånd, dokumenterade psykiska besvär, hörselnedsättning, synnedsättning eller kroniska sjukdomar.

Begreppet "varaktigt" ska tolkas i relation till begreppen tillfälligt och bestående. Det behöver inte röra sig om bestående tillstånd, men tillfälliga och snart övergående skador eller tillstånd omfattas inte.

Informera i god tid

Du bör redan vid antagningen informera de studerande om möjligheten till särskilt pedagogiskt stöd. Uppmana också de antagna att tidigt informera er på utbildningen om sitt even­tuella behov av stöd så att de pedagogiska insatserna kan erbjudas i ett tidigt skede.

Ta fram en åtgärdsplan

Myndigheten rekommenderar att utbildningsanordnare och studerande gemensamt arbetar fram en åtgärdsplan där omfattningen av det särskilda pedagogiska stödet tydligt framgår. En mall för detta finns framtagen.

Ladda ner mall för åtgärdsplan

Ansök om utökat statsbidrag för särskilt pedagogiskt stöd

Om du bedriver en utbildning som beviljats statsbidrag kan du ansöka om utökat statsbidrag för de kostnader som det särskilda pedagogiska stödet innebär. Blankett för ansökan finns på Mina sidor under Konst- och kulturutbildning/Hantera beviljad utbildning/Blanketter

Ett underlag som bekräftar den studerandes funktionsnedsättning ska bifogas ansökan. Underlaget ska vara utfärdat av en person med kompetens att göra sådana bedömningar.

Du ska också bifoga en kostnadskalkyl över de utökade kostnaderna. Om det pedagogiska stödet innebär att du exempelvis behöver rekrytera personal eller köpa in programvaror måste du ta in offerter från flera leverantörer. Kostnadskalkylen ska sedan bygga på offerten från vald leverantör och motiveras. Vid behov kontaktar vi dig för komplettering av ansökan. Anpassning av lokaler och administrativa omkostnader omfattas inte av definitionen av särskilt pedagogiskt stöd och ska finansieras inom ramen för det ordinarie statsbidraget.

Myndigheten kontrollerar att den studerande är antagen på utbildningen genom de uppgifter som finns inrapporterade på Mina sidor. 

Tänk på

 • Det går inte att ansöka om särskilt pedagogiskt stöd retroaktivt vilket innebär att er ansökan kan beviljas först från den dag ansökan kommit in till myndigheten. Det innebär att du inte kan sätta in ett stöd och i efterhand ansöka om utökat statsbidrag för det.
 • Vissa åtgärder kräver en längre planeringstid, som att rekrytera teckenspråkstolkar eller få studielitteratur inläst som talbok. Ansök därför om utökat statsbidrag i god tid innan stödet är planerat att sättas in.
 • Du ansöker om utökat statsbidrag för högst ett år i taget även om utbildningen varar längre. Om stödbehovet kvarstår gör du en ny ansökan.
 • För vissa insatser har myndigheten reglerat kostnaden vi ersätter per timme. Vilka insatser som omfattas framgår på ansökningsblanketten.
 • Myndigheten beviljar inte utökat statsbidrag för anpassning av lokaler eller administrativa omkostnader.
 • Ersättning för kostnader på grund av utebliven avdragsrätt för ingående moms ska inräknas i sökt bidrag.
 • Om ansökan beviljas betalas statsbidraget ut i efterhand mot faktura.
 • När det gäller inläsning av litteratur sker detta i samarbete med Myndigheten för tillgängliga medier (MTM). En särskild blankett samt rutiner för ansökan om inläsning av litteratur finns på Mina sidor.

Lokalernas tillgänglighet

Enligt Diskrimineringslagen (2008:567) är bristande tillgänglighet en av diskrimineringsgrunderna. Bristande tillgänglighet är när en person med en funktionsnedsättning missgynnas genom att en verksamhet inte vidtar skäliga tillgänglighetsåtgärder för att den personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan denna funktionsnedsättning.

Den som är ansvarig för en verksamhet är skyldig att genomföra skäliga åtgärder för att verksamheten ska vara tillgänglig för en person med funktionsnedsättning. Det går inte att ge ett generellt svar på vilka åtgärder en utbildningsanordnare är skyldig att vidta. Det beror på omständigheterna i det enskilda fallet.

Läs mer om lagen på Diskrimineringsombudsmannens webbplats www.do.se

Mer information

Har du ytterligare frågor, kontakta gärna Myndigheten för yrkeshögskolan på telefonnummer 010- 209 01 00 (vxl) eller på mail, info@myh.se.