Inför inledande tillsyn av konst- och kulturutbildningar

Så här går tillsynen till

Vi kommer att begära in underlag från er cirka tre veckor efter att utbildningen startat. Underlaget ska sedan skickas in till oss inom fem arbetsdagar från att ni får begäran.

En utredare från myndigheten kommer att granska dokumenten. Utredaren kommer att boka en tid med utbildningsledaren för ett samtal kring inlämnat material och er verksamhet. De studerande behöver utse minst en studeranderepresentant bland sig som också kontaktas av myndigheten för ett samtal. Samtalen kommer i första hand att ske över telefon.

När tillsynen är klar kommer det ett beslut från myndigheten. Tillsynsbeslut skickas till utbildningsanordnaren, studeranderepresentanter och ledamöterna i styrelsen eller ledningsgruppen.

Om tillsynen visar på brister beskriver beslutet de områden där utbildningen inte följer gällande regelverk och vilka krav på åtgärder myndigheten ställer. Inför ett sådant beslut får ni som utbildningsanordnare möjlighet att kommentera beslutsunderlaget.

Ett beslut med kritik kan följas upp genom att myndigheten begär en redovisning av de åtgärder som ni som utbildningsanordnare genomfört. Om bristerna inte rättas till kan myndigheten använda sanktioner, som till exempel att återkalla beslutet om att utbildningen står under statlig tillsyn eller berättigar de studerande till studiestöd.

Uppgifter som vi begär in

 1. Utbildningsledarens namn, telefonnummer och e-postadress.
 2. Namn, telefonnummer och e-postadress till minst en studeranderepresentant som utsetts av de studerande på utbildningen.
 3. Översiktlig tidsplanering för utbildningens samtliga kurser, där det framgår när kurserna genomförs.
 4. Scheman, som de presenteras för de studerande, för de kurser som nu pågår.
 5. Kursplaner för samtliga kurser i utbildningen.
 6. Protokoll från det sammanträde där styrelsen eller ledningsgruppen för den aktuella utbildningen har fastställt kursplanerna.
 7. Protokoll från det sammanträde där styrelsen eller ledningsgruppen för den aktuella utbildningen antagit de studerande, inklusive underlag som legat till grund för beslut om antagning.
 8. Sammanställning av genomförd behörighetsprövning av de sökande till utbildningen och urvalprocessen inför antagning av studerande.
 9. Det informationsmaterial om utbildningen som riktades till presumtiva sökande till utbildningen.
 10. Arbetsordning och planering för styrelsens eller ledningsgruppens verksamhet med datum för sammanträden 12 månader framåt. Av arbetsordningen bör det också framgå när styrelsen eller ledningsgruppen är beslutsmässig.

Tänk på att

 • Sända in startsignalen via Mina sidor samma dag som utbildningen startar
 • Alltid hålla styrelsen eller ledningsgruppen och dess kontaktuppgifter uppdaterade på Mina sidor
 • Kontrollera att ni följer beskrivningarna i utbildningsplanen och ansökan

Om ni har gjort förändringar i utbildningenska dessa beslutas av styrelsen eller ledningsgruppen och ni behöver skicka in ansökan om ändring av utbildningsplanen till myndigheten. Var noga med att protokollföra mötena.