Tillträde till konst- och kulturutbildningar

Behörig att antas till en konst- och kulturutbildning är den som har genomgått gymnasieskolan, gymnasiesärskolan eller motsvarande utbildning.

Det är också möjligt att ta in en person som inte uppfyller kraven på ovanstående men som ni bedömer kan tillgodogöra sig utbildningen. 

Som utbildningsanordnare får ni även ställa krav på särskilda förkunskaper.

De grunder och metoder som ni använder vid urval bland behöriga sökande ska framgå i utbildningsplanen. Om det krävs särskilda förkunskaper för utbildningen ska det också framgå.

Processen för behörighetsbedömningar, urval och antagning ska dokumenteras.

Konst- och kulturutbildningar är en av få utbildningsformer som studerande kan vara behöriga till efter att ha genomgått en utbildning inom gymnasiesärskolan.

Överintag

Ni får inte anta fler studerande till en utbildning än det antal platser som vi på myndigheten har beviljat. Undantag kan dock göras för en period om ni har beslutat om studieuppehåll för en eller flera studerande på utbildningen. 

Mer information

  Faktablad: Tillträde till konst- och kulturutbildning