Tillträde till konst- och kulturutbildningar

Behörig att antas till en konst- och kulturutbildning är den som har genomgått gymnasieskolan, gymnasiesärskolan eller motsvarande utbildning.

Det är också möjligt att ta in en person som inte uppfyller kraven på ovanstående men som ni bedömer kan tillgodogöra sig utbildningen. 

Som utbildningsanordnare får ni även ställa krav på särskilda förkunskaper.

De grunder och metoder som ni använder vid urval bland behöriga sökande ska framgå i utbildningsplanen. Om det krävs särskilda förkunskaper för utbildningen ska det också framgå.

Processen för behörighetsbedömningar, urval och antagning ska dokumenteras.

Konst- och kulturutbildningar är en av få utbildningsformer som studerande kan vara behöriga till efter att ha genomgått en utbildning inom gymnasiesärskolan.

Mer information

  Faktablad: Tillträde till konst- och kulturutbildning

Självvärderingsverktyg för kvalitetssäkring av validering

Verktyget är ett frivilligt stöd för både nya och erfarna utbildningsanordnare i arbetet med validering. Myndigheten kommer alltså inte att följa upp hur verktyget används eller begära in någon ifylld version. Syftet med verktyget är att underlätta kvalitetssäkring av valideringsprocessen.

Verktyget är uppbyggt kring de olika delarna i validering och frågeställningarna utgår ifrån de fastställda kvalitetskriterier för validering som används vid myndighetens kvalitetsgranskningar.

Du som anordnare kan med hjälp av verktyget skatta ert arbete med validering och ert kvalitetsarbete kopplat till valideringsprocessen, genom att besvara de olika delarna. Medan du arbetar i verktyget skapas en handlingsplan för fortsatt arbete.

Ladda hem verktyget här Excel-ikon

Kvalitetskriterier för validering