Utbildningsplan och kursplaner i konst- och kulturutbildning

Utbildningsplanen anger utbildningens mål, huvudsakliga innehåll och omfattning. Det ska också framgå vem som är utbildningsanordnare. Utbildningens mål och innehåll konkretiseras sedan i kursplanerna, som fastställs av utbildningens styrelse eller ledningsgrupp.

Utbildningsplan

För varje konst- och kulturutbildning ska det finnas en utbildningsplan, det är reglerat i den förordning som styr utbildningarna.

I förordningen står det att utbildningsplanen ska innehålla:

 1. Utbildningens benämning
 2. Den ansvariga utbildningsanordnaren och övriga utbildningsanordnare
 3. Utbildningens mål och inriktning samt de kurser som ingår i utbildningen
 4. Om undervisningen helt eller delvis bedrivs på engelska
 5. Utbildningens längd, omfattning angiven som andel av heltid, huvudsakliga uppläggning och organisation
 6. Antalet timmar lärar- eller handledarledd verksamhet som utbildningen omfattar
 7. I förekommande fall de krav på särskilda förkunskaper som ställs upp
 8. De grunder och metoder som ska användas vid urval bland behöriga sökande till utbildningen
 9. Hur behörighetsbedömningar, urval, antagning, kunskapskontroll och studieresultat samt arkivering av studieresultat ska dokumenteras
 10. Hur utbildningen ska kvalitetssäkras.

Kursplan

För varje kurs som ingår i en konst- och kulturutbildning ska det finnas en kursplan som detaljerat visar bland annat kursens innehåll, mål och de former för kunskapskontroll som ska användas.

I förordningen står det att kursplanen ska innehålla:

 1. Kursens benämning
 2. Målen för kursen
 3. Kursens huvudsakliga innehåll
 4. Om kursen helt eller delvis ges på engelska
 5. De former för kunskapskontroll som ska tillämpas
 6. Om betyg ska sättas på kursen och i så fall de principer för betygssättning som ska tillämpas

Myndigheten ställer också krav på kursplanerna i en föreskrift. Se Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter om kursplaner i konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar.

Mer information

  Faktablad: Utbildningsplaner och kursplaner i konst- och kulturutbildning

Exempel på kursplan