SeQF

Sveriges referensram för kvalifikationer (SeQF) ska synliggöra allt lärande för att öka matchningen på arbetsmarknaden.

Inkluderar och synliggör allt lärande

SeQF omfattar och presenterar allt lärande genom att beskriva kunskaper, färdigheter och kompetenser på åtta nivåer. Referensramen synliggör både lärandet från kvalifikationer vars resultat av lärande är författningsreglerade - från slutbetyg i grundskolan till vuxenutbildning, yrkesutbildning och den högsta akademiska examen, men också lärandet från kvalifikationer vars resultat av lärande inte är författningsreglerade som sker i arbetslivet, hemmet eller föreningslivet.

Ökar matchningen på arbetsmarknaden

Med referensramen kan olika kvalifikationer från både studier och arbetsliv jämföras på ett lättare sätt. Arbetsgivare kommer att få en bättre bild av vilka kunskaper den enskilde individen har, vilket i sin tur ökar individens anställningsbarhet och attraktionskraft på arbetsmarknaden och i förlängningen ger en större mobilitet på arbetsmarknaden.

En europeisk referensram utgör grunden

Den svenska referensramen är anpassad efter svenska förhållanden och bygger på det europeiska ramverket European Qualifications Framework (EQF). Rekommendationen om den europeiska referensramen fastställdes av Europarådet och parlamentet i april 2008 och idag har 38 europeiska länder ställt sig bakom EQF. Mer information om EQF finns på europeiska kommissionens webbplats. 

MYH är ansvariga för SeQF

Den 27 augusti 2015 fattade regeringen beslut om den svenska referensramen för kvalifikationer, SeQF, som gäller från och med 1 oktober 2015. Myndigheten för yrkeshögskolan har sedan 2009 varit den nationella samordningspunkten för EQF i landet och ansvarar därför för införande av SeQF, vilket sker i samarbete med arbetslivets organisationer, berörda myndigheter, utbildningsanordnare och studerande.

Utfärdare av kvalifikationer vars resultat av lärande inte är författningsreglerade kan ansöka hos Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) om att referera sina kvalifikationer i SeQF.

Mer information

Mer information om Sveriges referensram för kvalifikationer finns på seqf.se.