SeQF - Sveriges referensram för kvalifikationer

Sveriges referensram för kvalifikationer för livslångt lärande (SeQF) – en viktig pusselbit för kompetensförsörjning och livslångt lärande.

SeQF är ett system för att klassificera och utforma kvalifikationer baserade på läranderesultat för att säkerställa kvalifikationernas tydlighet, överförbarhet och kvalitet. I SeQF nivåplaceras kvalifikationer på 8 olika nivåer där nivån anger hur avancerat kvalifikationernas innehåll är, nivå 1 är den minst avancerade och 8 den mest avancerade nivån.

SeQF är kopplat till European Qualifications Framework for Lifelong Learning (EQF) som fungerar som ett översättningsverktyg mellan olika länders nationella referensramar motsvarande SeQF. Därigenom blir det lättare att jämföra kvalifikationer från studier och arbetsliv både nationellt och internationellt.

I SeQF är kvalifikationer vars läranderesultat är författningsreglerade nivåplacerade av regeringen. Utfärdare av kvalifikationer vars läranderesultat inte är författningsreglerade kan ansöka hos Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) om att nivåplacera sina kvalifikationer i SeQF (se nedan). Läs mer i Förordning 2015:545.

SeQF bidrar till
• Tydligare kompetenskrav för yrkesroller och andra kompetensområden
• Bättre matchning
• Effektivare validering
• Ökad rörlighet
• Bättre överensstämmelse mellan utbildningars innehåll och arbetslivets behov av kompetens
• Ökade möjligheter till livslångt lärande


En europeisk referensram utgör grunden

Den svenska referensramen är anpassad efter svenska förhållanden men utgår ifrån den EQF. Den första Rekommendationen om EQF fastställdes av Europarådet och parlamentet i april 2008 och reviderades 2017. Idag arbetar 38 europeiska länder med EQF och nationella referensramar eller kvalifikationssystem. Mer information om EQF finns på europeiska kommissionens webbplats.


MYH ansvarar för SeQF

Myndigheten för yrkeshögskolan är sedan 2009 den nationella samordningspunkten för EQF och ansvarar för vissa delar av kontakten med EU-kommissionen och andra länders nationella samordningspunkter i frågor om EQF och SeQF.

MYH har också ansvar att pröva ansökningar om nivåplacering av kvalifikationer från arbetslivets organisationer, utbildningsanordnare och andra myndigheter som utfärdar kvalifikationer utanför det formella utbildningssystemet. Myndigheten är också ansvarig för att kvalitetsgranska nivåplacerade kvalifikationer.

Mer information om att ansöka nivåplacering