SeQF firar 5 år. Nu blickar vi 5 år bakåt och 5 år framåt.

Årets SeQF-konferens hölls digitalt 18 november klockan 9.30-12.00. På den här sidan finns kompletterande intervjuer, konferensen i sin helhet och mycket mer.

Se konferensen i efterhand:Deltog du i konferensen eller har du sett den nu i efterhand? Klicka på utvärdering i menyn till höger. Det är några korta frågor och tar bara en minut eller två. Tack på förhand!

Använd gärna vår korta introduktionsfilm till SeQF när du ska presentera Sveriges referensram för kvalifikationer:


Om konferensen

Vid den senaste analysen av läget beträffande utveckling av nationella referensramar i Europa, har Cedefop klassificerat nuvarande utveckling och användning av SeQF ligga på tidig operationell nivå vilket är tredje steget av fem. Nivån karaktäriseras av att konkreta steg för implementering har tagits där alla relevanta intressenter är involverade. Denna nivå och utvecklingen vidare till nästa nivå bedöms vara särskilt kritisk för referensramens långsiktiga framgång.

Konferensens syfte är att öka förståelsen hos för SeQF centrala aktörer om referensramens betydelse för arbetslivets kompetensförsörjning och individens livslånga lärande, samt att därigenom öka tillämpningen och möjligheten att bidra till systemets fortsatta utveckling.Internationell utblick:
Den europeiska referensramen för kvalifikationer för livslångt lärande – EQF

EQF är ett av EU:s verktyg för rörlighet för både arbete och studier. Arbetet med EQF och den första EU-rekommendationen om EQF från 2008 utgjorde startskottet för arbetet med att införa SeQF här i Sverige. EQF fungerar som ett paraply för de olika nationella referensramarna, så kallade NQFs, och genom att länder kopplar sina nationella referensramar till EQF blir det möjligt att jämföra kvalifikationer, inte bara inom utan också mellan länder. SeQF kopplades formellt till EQF 2016, genom en hänvisningsprocess (så kallad referencing). I den här intervjun med Koen Nomnden från EU-kommissionen kan du höra mer om EQF, hur läget med införande av nationella referensramar i olika länder ser ut och vad som har varit både utmaningar och framgångar så här långt.

Intervju med Koen Nomnden, Team Leader Transparency and Recognition of Skills & Qualifications, EU-kommissionen, Generaldirektoratet för sysselsättning, socialpolitik och inkludering:

Kort tillbakablick

Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) är av regeringen utsedd att vara nationell samordningspunkt (NSP) för European Qualification Framework for Lifelong Learning (EQF). Det innebär att MYH är Europeiska kommissionens nationella kontaktpunkt som samordnar frågor om EQF i Sverige. Myndigheten har därmed också ansvar för att den svenska referensramen blir känd, implementeras och utvecklas i enlighet med EU:s rekommendationer och regeringens riktlinjer.

Regeringen gav mellan 2009 och 2015 MYH flera uppdrag om att föreslå hur en nationell referensram för kvalifikationer skulle kunna utformas. De förslag som togs fram av MYH låg till grund för införandet av den förordning som reglerar SeQF och där de kvalifikationer som nivåplacerats av regeringen anges, Förordning (2015:545) om referensram för kvalifikationer för livslångt lärande ink. bilaga 1.

Intervju med Stefan Skimutis, tidigare utredare på MYH:

Internationell utblick:
Den nederländska referensramen för kvalifikationer för livslångt lärande – NLQF

Av de olika länder som arbetar med nationella referensramar är den nederländska nära SeQF i sin utformning, framförallt för att det även i NLQF är möjligt att ansöka om nivåplacering av kvalifikationer som utfärdas utanför det formella utbildningssystemet. NLQF omfattar 8 nivåer plus en så kallad ”entry level”, som alla är öppna för alla typer av kvalifikationer. NLQF ligger dock några år före SeQF och i dagsläget har över 100 så kallade ”icke formella” eller privata kvalifikationer nivåplacerats i den nederländska referensramen.

I intervjun med Tijs Piljs, som ansvarar för arbetet med NLQF, får vi höra mer om läget med NLQF, deras utmaningar och milstolpar och om vad som kommer härnäst. Mer information om NLQF hittar ni häroch för den intresserade går det att se vilka kvalifikationer som nivåplacerats efter ansökan i NLQFs register (observera att registret är på nederländska).

Intervju med Tijs Piljs, Managing Director, NCP NLQF, Nederländerna:

Internationell utblick:
Erasmus-projektet NOVA-Nordic

I oktober drog MYH igång arbetet med ett nytt projekt, finansierat genom Erasmus+, tillsammans med Globedu i Finland och Education Training and Service Centre på Island. Projektet ska bland annat jämföra de nordiska ländernas arbetet med att inkludera ”icke-formella” kvalifikationer i sina nationella referensramar för kvalifikationer och undersöka om dessa kvalifikationer går att erhålla genom validering.

NOVA-Nordic kommer i projektets genomförande arbeta nära två centrala referensgrupper, det nordiska EQF-nätverket och det nordiska expertnätverket för validering kopplat till Nordiskt nätverk för vuxnas lärande (NVL). I denna intervju ger Anni Karttunen och Fjóla Lárusdóttir sina perspektiv kring varför frågan om icke-formella kvalifikationer, NQFs och validering är viktig. Mer information om projektet finns här .

Intervju med Anni Karttunen,Globedu, Finland och
Fjóla Lárusdóttir, R&D/Specialist, Education and Training Service Center (ETSC), Island:


Bedömning av utländsk utbildning

Universitets- och högskolerådet (UHR) är nationellt ENIC-NARIC-kontor i Sverige, det vill säga nationellt informationscenter för erkännandefrågor, i enlighet med konventionen om erkännande av bevis avseende högre utbildning i Europaregionen. UHR:s uppgift är att informera om svensk utbildning internationellt samt att informera olika målgrupper i det svenska samhället om utländsk utbildning och utländska kvalifikationer. Huvuduppgiften är inriktad på att UHR bedömer vad utländska utbildningar på gymnasial och eftergymnasial nivå motsvarar i det svenska utbildningssystemet. Bedömningen kan användas som ett stöd för den som söker arbete eller vill studera vidare i Sverige. På UHR:s webbsida finns en interaktiv SeQF-graf både på svenska och engelska. https://www.uhr.se/om-uhr/nyheter/2020/sveriges-referensram-for-kvalifikationer--nu-pa-engelska/

Lyssna på Shawn Mendes som berättar om UHR:s arbete med bedömning av kvalifikationer från andra länder och vad SeQF, EQF och andra internationella samverkans- och utvecklingsprojekt innebär för UHR:s arbete. Mer information om bedömning av utländsk utbildning finns här på UHR:s webbsida.

Intervju med Shawn Mendes, enhetschef Universitets- och högskolerådet:

För dig som vill veta mer


Information om EQF, om rekommendationen om EQF mm

Information om andra länders nationella referensramar för kvalifikationer

Jämförelse av olika länders införande av NQFs

Mer information om Europass