Tolkutbildningar

Folkhögskolan och studieförbunden utbildar tolkar för döva, hörselskadade och för personer som inte behärskar svenska.

Det finns både grundutbildningar för att bli tolk och kortare vidareutbildningar inom olika specialområden. Främst utbildas teckenspråkstolkar, kontakttolkar och skrivtolkar.

Utbildningarna är eftergymnasiala och kan vara från ett till fyra år. De bedrivs på ett tiotal platser i Sverige. Utbildningarna på folkhögskolor är avgiftsfria, men studieförbund får ta en avgift för sina utbildningar.

Du hittar information om aktuella tolkutbildningar på blitolk.nu

Myndighetens uppgifter för tolkutbildningar

  • Ansvara för fördelningen av statsbidrag
  • Göra tillsyn
  • Granska utbildningarnas kvalitet
  • Ta fram statistik
  • Främja utvecklingen och kvaliteten i utbildningarna