Ansökningsomgång för utbildning till teckenspråkstolk och dövblindtolk samt skrivtolk

Här finns blanketterna som du ska fylla i för att ansöka om statsbidraget.

Ansökningsunderlag teckenspråks- och dövblindtolkutbildning

Ansökningsunderlag skrivtolkutbildning

Ansök per post

Skicka in ansökan och formulär per post senast den 21 november till:

Myndigheten för yrkeshögskolan
Ansökan om statsbidrag för utbildning till teckenspråkstolk, dövblindtolk och skrivtolk
Box 145
721 05 Västerås

Mer information

För mer information, kontakta en av handläggarna för tolkutbildningar på telefon
010-209 01 00 (vxl) eller e-post tolk@myh.se.