Beslut för ansökningsomgång teckenspråkstolk- och dövblindtolk samt skrivtolkutbildning

Möjligheten för folkhögskolor att ansöka om statsbidrag för att bedriva teckenspråkstolk- och dövblindtolkutbildning samt skrivtolkutbildning har nu stängt för den här gången. Beslut planeras till den 19 januari.

Ansökan kommer att utgöra underlag vid fördelning och prioritering av statsbidrag. Den kommer även att användas som underlag i myndighetens arbete med tillsyn och kvalitetsgranskning.

En grundförutsättning för att kunna beviljas statsbidrag är att folkhögskolan har beviljats statsbidrag enligt förordningen (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen.