Ansökningsomgång 2016 för grundutbildning kontakttolk

Folkhögskolor och studieförbund kunde mellan den 29 april och den 3 juni 2016 ansöka om statsbidrag för den sammanhållna grundutbildningen till kontakttolk för utbildning med start höst/vinter 2016 eller under 2017. En länk till resultatet samt förutsättningar och ansökningshandlingar med bilagor finner du nedan.

Här finner du resultatet av ansökningsomgången.

Förutsättningar för ansökningsgången

För att kunna beviljas statsbidrag måste folkhögskolor och studieförbund ha beviljats statsbidrag enligt förordningen (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen.

Myndigheten för yrkeshögskolan ska vid fördelningen av statsbidraget särskilt sträva efter att kontakttolkutbildningen lokaliseras till de regioner och inriktas på de språkområden där behovet av kontakttolkar är störst. Statsbidrag får lämnas under förutsättning att utbildningarna bedöms hålla hög kvalitet.

Utbildningen ska också genomföras på ett sådant sätt att verksamma tolkar som saknar fullständig grundutbildning ges möjlighet att få sina kunskaper prövade eller validerade och att komplettera sin utbildning, och innehålla en eller flera kurser inriktade på att tolka för och med barn.

Ansökan

Ansökan om att bedriva utbildning och få statsbidrag består av två olika ansökningshandlingar. Dels "Ansökan grundutbildning kontakttolk" som är en ansökansdel där de organisatoriska förutsättningarna ska redogöras för och dels en "Ekonomisk ansökan". Innan du ansöker är det viktigt att läsa igenom villkor och riktlinjer för att bedriva kontakttolkutbildning.

Utbildningen ska följa den för utbildningen fastställda utbildningsplanen med rekommenderade studieplaner.

Samtliga dokument som tillhör ansökningsomgången hittar du längst ner på sidan under rubriken "Relaterade dokument".

Myndighetens prioriteringar

Kompetensbehov och geografisk placering

I bedömningen lägger myndigheten vikt vid var den tänkta kontakttolkutbildningen kommer att vara placerad. Enligt 5 § förordning (2012:140) om statsbidrag för viss utbildning som rör tolkning och teckenspråk ska myndigheten för yrkeshögskolan vid fördelningen av statsbidraget enligt 2 § första och andra styckena särskilt sträva efter att kontakttolkutbildningen lokaliseras till de regioner och inriktas på de språkområden där behovet av kontakttolkar är störst.

Bedömning och urval

Ansökan bedöms utifrån om det finns ett tydligt behov av kontakttolkutbildningen i sökt region. Urval kommer att göras med hänsyn till geografisk placering, utbildningsanordnarens organisatoriska och pedagogiska förutsättningar till att bedriva utbildningen, samt tidigare erfarenheter till att ha bedrivit utbildning till kontakttolk.

Myndigheten kommer att prioritera ansökningar av utbildningar som bedrivs som minst halvtidsstudier högst 1 år.

Myndigheten ser gärna ansökningar från utbildningsanordnare som har möjlighet att utbilda i de vanligt förekommande språken i Afghanistan (dari, pashto och hazaragi) och Syrien (arabiska, även kurmanji), samt följande språk:

 • Arabiska (olika dialekter Mellanöstern och Nordafrika)
 • Farsi (Iran)
 • Persiska
 • Somaliska
 • Romani
 • Tigrinja
 • Amarhinja
 • Tigré

Det finns även behov av tolkar inom mindre frekventa tolkspråk. Myndigheten rekommenderar att du kontaktar tolkanvändare och tolkförmedlingar i din region för att ta reda på detta.

Myndigheten ser gärna att det utöver storstadsområdena Stockholm, Göteborg och Malmö även kommer in ansökningar från övriga Sverige. Vi ser också gärna att det inkommer ansökningar till utbildningar som bedrivs på distans.

Bedömning av ansökan

Vid beslut om att bedriva sammanhållen utbildning till kontakttolk och få statsbidrag görs bedömning om utbildningens upplägg säkerställer de studerandes möjligheter att nå utbildningens uppsatta mål.

Bedömning kommer att göras utifrån följande delar:

 • Organisation och ledning av utbildningen
 • Utbildningens huvudsakliga upplägg och organisering
 • Tillträde till utbildning
 • Kvalitetsarbete
 • Ekonomiska förutsättningar

Observera/tänk på

Bidrag för kontakttolkutbildning i form av en sammanhållen grundutbildning för kontakttolkar får endast lämnas till ett mycket begränsat antal utbildningsanordnare.

Det är bara folkhögskoleutbildning som är studiemedelsberättigande. För att en studerande ska kunna ansöka om studiemedel måste utbildningen även bedrivas på minst halvfart.

Nedanstående villkor och riktlinjer är styrdokument som anger förutsättningar för att kunna bedriva den sammanhållna grundutbildningen till kontakttolk.

Relaterade dokument

 1. Ansökan 
 2. Villkor för statsbidrag folkhögskola 
 3. Villkor för statsbidrag studieförbund 
 4. Riktlinjer 
 5. Ekonomisk ansökan folkhögskola 
 6. Ekonomisk ansökan studieförbund 
 7. Utbildningsplan 
 8. Studieplan 
 9. Läshänvisning