Resultat ansökningsomgång våren 2016 – grundutbildning kontakttolk

I vårens ansökningsomgång för den sammanhållna grundutbildningen för kontakttolkar beviljades 20 nya grundutbildningar med start höst/vinter 2016 eller 2017.

De beviljade utbildningarna motsvarar 653 utbildningsplatser på grundutbildningen under 2017. Av de ansökta platserna beviljades 42 % .

Bland de utbildningar som beviljades i den tidigare ansökningsomgången i februari i år kommer tio stycken att bedrivas under 2017.

Utbildning på flera nya orter

Några av de nya utbildningarna bedrivs på nya orter:

  • Falun
  • Gävle
  • Örebro
  • Borås
  • Trollhättan

De nya orterna tillkom eftersom utbildningarna behöver lokaliseras till de regioner där behovet är som störst, något som myndigheten prioriterat i ansökningsomgången.

Fördubbling av antalet utbildningar på distans

Ansökningar för utbildningar med distansupplägg uppmuntrades för att ytterligare öka flexibiliteten i utbildningsformen. Det resulterade i åtta beviljade distansutbildningar vilket är en fördubbling mot 2016.

Bedömningen

Att utbildningarna erbjuder för Sverige prioriterade språk var en viktig faktor i bedömningsarbetet. Arabiska prioriterades i egenskap av det största tolkspråket men även dari, pashto, hazaragi, persiska, somaliska, romani, tigrinja, amarhinja, och tigré har varit prioriterade språk.

Ansökningarna bedöms även utifrån utbildningsanordnarens organisatoriska och pedagogiska förutsättningar, samt vilka tidigare erfarenheter man har av kontakttolkutbildningar.

Dessutom måste utbildningens upplägg säkerställa att de deltagare som går utbildningen har möjlighet att nå utbildningens uppsatta mål.

Statsbidrag får lämnas under förutsättning att utbildningarna bedöms hålla hög kvalitet. Utbildningen ska följa den för utbildningen fastställda utbildningsplanen med rekommenderade studieplaner.

Det är tydligt att det finns ett stort nationellt behov av kontakttolkar och på grund av stor konkurrens om statsbidrag finns det ansökningar från regioner med en god beskrivning av behovet som inte har kunnat beviljas. Samhällets behov och efterfrågan av välutbildade kontakttolkar är stort, vilket innebär att det kommer finnas behov av fler kontakttolkutbildningar.

Om grundutbildningen till kontakttolk

Syftet med den sammanhållna grundutbildningen till kontakttolk är att utbilda professionella tolkar för samhällets behov. Eftersom tolkning äger rum exempelvis på Migrationsverket, socialkontor, arbetsförmedlingar, inom sjukvården och rättsväsendet innehåller utbildningen samhällstolkning, sjukvårdstolkning, juridik för tolkar, migrationstolkning och språkfärdighet. Man får också lära sig tolketik och tolkteknik. 

Bakgrund till ansökningsomgången

Mellan den 29 april och den 3 juni 2016 kunde folkhögskolor och studieförbund som redan beviljats statsbidrag enligt förordningen om folkbildningen ansöka om statsbidrag för den sammanhållna grundutbildningen till kontakttolk. Ansökningarna gällde för starter höst/vinter 2016 eller under 2017.

Myndigheten fick in 35 ansökningar från 17 utbildningsanordnare. I denna ansökningsomgång har det för första gången varit möjligt att ansöka om två utbildningsstarter vilket gjort att årets ansökningar totalt omfattar 46 utbildningsstarter med totalt 1555 utbildningsplatser. 35 av dessa 46 utbildningsstarter gäller utbildning med bunden studieform och 11 med distansupplägg.  

Beslut om vilka utbildningar som beviljats statsbidrag fattades vecka 25, besluten har därefter skickas ut till berörda utbildningsanordnare. Det gäller både de utbildningar som beviljats och de som inte beviljats. Statsbidragets storlek och därmed platsantalet för en beviljad utbildning framgår av beslutet. 

Kontakt

För frågor kring ansökan kontakta handläggare med ansvar för tolkutbildningsfrågor via växeln 010-209 01 00 eller e-posta tolk@myh.se.

Lista över utbildningarna

Här finner du listan över de beviljade utbildningarna:

Lista beviljade utbildningar