Ansökningsomgång 2017 för grundutbildning kontakttolk

Statsbidrag i ansökningsomgången för den sammanhållna grundutbildningen till kontakttolk med utbildningsstart under 2018, gick att söka under perioden 13 april - 13 maj 2017. En länk till resultatet samt förutsättningar och ansökningshandlingar med bilagor finner du nedan.

Här hittar du resultatet av ansökningsomgången.

Förutsättningar för ansökningsomgången

Myndigheten för yrkeshögskolan får bevilja statsbidrag till folkhögskolor och studieförbund som har beviljats statsbidrag enligt förordningen (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen. Statsbidrag får lämnas under förutsättning att utbildningarna bedöms hålla hög kvalitet.

Utbildningarna ska vidare genomföras på ett sådant sätt att verksamma tolkar som saknar fullständig grundutbildning ges möjlighet att få sina kunskaper prövade eller validerade och att komplettera sin utbildning, och innehålla en eller flera kurser inriktade på att tolka för och med barn.

Kompetensbehov och geografisk placering

Vid fördelningen av statsbidraget ska myndigheten särskilt sträva efter att kontakttolkutbildningen lokaliseras till de regioner och inriktas på de språkområden där behovet av kontakttolkar är störst.

Språk

Myndigheten ser gärna ansökningar från utbildningsanordnare som har möjlighet att utbilda i de vanligt förekommande språken i Afghanistan (dari, pashto och hazaragi) och Syrien (arabiska, även kurmanji), samt följande språk:

 • Arabiska (olika dialekter Mellanöstern och Nordafrika)
 • Farsi (Iran)
 • Persiska
 • Somaliska
 • Romani
 • Tigrinja
 • Amarhinja
 • Tigré

Det finns även behov av tolkar i mindre frekventa tolkspråk. Myndigheten rekommenderar att du kontaktar tolkanvändare och tolkförmedlingar i din region för att ta reda på vilka dessa är.

Myndigheten ser gärna att det utöver storstadsområdena Stockholm, Göteborg och Malmö även kommer in ansökningar från övriga Sverige. Vi ser också gärna att det inkommer ansökningar till utbildningar som bedrivs på distans.

Bedömning av ansökan

Vid bedömning av ansökan om att bedriva sammanhållen grundutbildning till kontakttolk och få statsbidrag granskar myndigheten om utbildningen uppfyller grundläggande krav och om utbildningens upplägg säkerställer deltagarnas möjligheter att nå utbildningens uppsatta mål. I de fall en prioritering av ansökningar behöver göras sker ett urval med hänsyn till:

 • geografisk placering i relation till ett tydligt behov av kontakttolkutbildning i sökt region
 • utbildningsanordnarens organisatoriska och pedagogiska förutsättningar att bedriva utbildningen

Bedömning kommer att göras utifrån följande delar:

 • Organisation och ledning av utbildningen samt undervisande personal
 • Värdegrund
 • Tillgänglighet
 • Utbildningens pedagogiska upplägg, innehåll och genomförande
 • Tillträde till utbildning
 • Kvalitetsarbete
 • Ekonomiska förutsättningar

Lägg märke till följande

Bidrag för kontakttolkutbildning i form av en sammanhållen grundutbildning för kontakttolkar lämnas endast till ett mycket begränsat antal utbildningsanordnare.

Det är endast folkhögskoleutbildningen som är studiemedelsberättigad. För att en studerande ska kunna ansöka om studiemedel måste utbildningen bedrivas på minst halvfart.

Myndighetens villkor och riktlinjer för utbildningen är styrdokument som anger förutsättningar för utbildningsanordnare att kunna bedriva den sammanhållna grundutbildningen till kontakttolk. Det är viktigt att du som utbildningsanordnare läser igenom dokumenten innan du fyller i din ansökan.

Utbildningen ska följa den fastställda utbildningsplanen med rekommenderade studieplaner.

Ansökan

Ansökan om statsbidrag för den sammanhållna grundutbildningen till kontakttolk består av två olika ansökningshandlingar:

 1. en ansökansdel där uppgifter om organisatoriska förutsättningar och genomförande ska redogöras för, samt
 2. en ansökansdel gällande ekonomiska förutsättningar.

Läs igenom villkor och riktlinjer för att bedriva den sammanhållna grundutbildningen till kontakttolk innan du fyller i din ansökan.

Samtliga dokument som tillhör ansökningsomgången hittar du nedan.

Ansökningshandlingar och underlag

Ansökan 

Villkor för statsbidrag folkhögskola 

Villkor för statsbidrag studieförbund 

Riktlinjer 

Ekonomisk ansökan folkhögskola 

Ekonomisk ansökan studieförbund 

Utbildningsplan 

Studieplan 

Läshänvisning 

Förordningar

2 § första och andra styckena förordning (2012:140) om statsbidrag för viss utbildning som rör tolkning och teckenspråk

5 § förordning (2012:140) om statsbidrag för viss utbildning som rör tolkning och teckenspråk