Ansökningsomgång 2019 för grundutbildning kontakttolk

Den 14 mars–11 april 2019 kunde folkhögskolor och studieförbund ansöka om statsbidrag för den sammanhållna grundutbildningen till kontakttolk inom folkbildningen, med utbildningsstart 2020.

Här finner du listan över de beviljade utbildningarna för den sammanhållna utbildningen till kontakttolk.

Antal beviljade utbildningar

I ansökningsomgången har 10 anordnare beviljats totalt 20 utbildningsstarter av grundutbildningen med totalt 628 utbildningsplatser. Detta motsvarar 86 procent av de ansökta platserna. Utbildningarnas första omgång startar under våren 2020.

Samtliga inkomna ansökningar bedömdes uppfylla krav och grundläggande förutsättningar för att beviljas statsbidrag men de ansökningar som har fått avslag har inte prioriterats på grund av konkurrens om statsbidrag.

Bedömning och beslut

I årets ansökningsomgång fick myndigheten in 14 ansökningar från 12 utbildningsanordnare. I ansökningsomgången har det varit möjligt för utbildningsanordnare att ansöka om upp till två utbildningsstarter vilket gjort att årets ansökningar omfattar totalt 24 utbildningsstarter med totalt 728 deltagarplatser. 10 av dessa utbildningsstarter gällde utbildning med bunden studieform och 14 med distansupplägg.

Vid fördelningen av statsbidraget har myndigheten särskilt strävat efter att kontakttolkutbildningen lokaliseras till de regioner och inriktas mot de språkområden där behovet av kontakttolkar är störst.

Ansökningarna har även bedömts utifrån utbildningsanordnarens organisatoriska och pedagogiska förutsättningar, samt vilka tidigare erfarenheter anordnaren har av kontakttolkutbildningar. Utbildningens upplägg måste säkerställa att de deltagare som går utbildningen har möjlighet att nå utbildningens uppsatta mål.

Det finns ett stort nationellt behov av kontakttolkar. Behovet är dock mycket större än den möjlighet myndigheten har att bevilja utbildningar utifrån bemyndiganderam och budget.

Om grundutbildningen till kontakttolk

Den sammanhållna grundutbildningen till kontakttolk är en eftergymnasial utbildning som bedrivs av folkhögskolor och studieförbund inom folkbildningen. Syftet med utbildningen är att utbilda professionella kontakttolkar för samhällets behov.

En kontakttolk tolkar mellan enskilda personer, som inte behärskar svenska, och representanter för svenska myndigheter, socialkontor, arbetsförmedlingar och inom sjukvården och rättsväsendet.