Ansökningsomgång 2018 för grundutbildning kontakttolk

Mellan den 12 april och 11 maj 2018 kunde folkhögskolor och studieförbund ansöka om statsbidrag för den sammanhållna grundutbildningen till kontakttolk inom folkbildningen, för utbildningsstart 2019.

Här finner du listan över de beviljade utbildningarna för den sammanhållna utbildningen till kontakttolk.

Besluten har skickats till berörda utbildningsanordnare per post. Det gäller både de utbildningar som beviljats och de som inte beviljats statsbidrag. Statsbidragets storlek och platsantalet för en beviljad utbildning framgår av beslutet.

Antal beviljade utbildningar

I ansökningsomgången har 11 anordnare beviljats totalt 23 utbildningsstarter av grundutbildningen med totalt 645 utbildningsplatser. Detta motsvarar 82 procent av de ansökta platserna. Utbildningarna startar under våren och hösten 2019.

Samtliga inkomna ansökningar bedömdes uppfylla krav och grundläggande förutsättningar för att beviljas statsbidrag men de ansökningar som har fått avslag har inte prioriterats på grund av konkurrens om statsbidrag.

Bedömning och beslut

I årets ansökningsomgång fick myndigheten in 14 ansökningar från lika många utbildningsanordnare. I ansökningsomgången har det varit möjligt för utbildningsanordnare att ansöka om upp till två utbildningsstarter vilket gjort att årets ansökningar omfattar totalt 23 utbildningsstarter med totalt 785 deltagarplatser. 12 av dessa 23 utbildningsstarter gällde utbildning med bunden studieform och 11 med distansupplägg.

Vid fördelningen av statsbidraget har myndigheten särskilt strävat efter att kontakttolkutbildningen lokaliseras till de regioner och inriktas mot de språkområden där behovet av kontakttolkar är störst.

Ansökningarna har även bedömts utifrån utbildningsanordnarens organisatoriska och pedagogiska förutsättningar, samt vilka tidigare erfarenheter anordnaren har av kontakttolkutbildningar. Utbildningens upplägg måste säkerställa att de deltagare som går utbildningen har möjlighet att nå utbildningens uppsatta mål.

Det finns ett stort nationellt behov av kontakttolkar. Behovet är dock mycket större än den möjlighet myndigheten har att bevilja utbildningar utifrån bemyndiganderam och budget.

Om grundutbildningen till kontakttolk

Den sammanhållna grundutbildningen till kontakttolk är en eftergymnasial utbildning som bedrivs av folkhögskolor och studieförbund inom folkbildningen. Syftet med utbildningen är att utbilda professionella kontakttolkar för samhällets behov.

En kontakttolk tolkar mellan enskilda personer, som inte behärskar svenska, och representanter för svenska myndigheter, socialkontor, arbetsförmedlingar och inom sjukvården och rättsväsendet.