Resultat ansökningsomgång våren 2017 - grundutbildning kontakttolk

Myndigheten för yrkeshögskolan har fattat beslut om fördelning av statsbidrag för den sammanhållna grundutbildningen till kontakttolk. Här presenteras resultatet av vårens ansökningsomgång, en lista över beviljade utbildningar finns längst ned på sidan.

Mellan den 13 april och den 13 maj 2017 kunde folkhögskolor och studieförbund som redan beviljats statsbidrag enligt förordningen om folkbildningen ansöka om statsbidrag för den sammanhållna grundutbildningen till kontakttolk. Ansökningarna gällde för utbildningsstarter under 2018.

I ansökningsomgången beviljades 16 nya grundutbildningar med start under 2018 med totalt 552 utbildningsplatser. Detta motsvarar 49 % av de ansökta platserna. Samtliga inkomna ansökningar bedömdes uppfylla krav och grundläggande förutsättningar för att beviljas statsbidrag men de ansökningar som har fått avslag har inte prioriterats på grund av konkurrens om statsbidrag.

Beslut om vilka utbildningar som beviljats statsbidrag fattades vecka 25, besluten har därefter skickats ut till berörda utbildningsanordnare. Det gäller både de utbildningar som beviljats och de som inte beviljats. Statsbidragets storlek och därmed platsantalet för en beviljad utbildning framgår av beslutet.

Bedömning och beslut

I årets ansökningsomgång fick myndigheten in 23 ansökningar från 18 utbildningsanordnare. I ansökningsomgången har det varit möjligt för utbildningsanordnare att ansöka om upp till två utbildningsstarter vilket gjort att årets ansökningar omfattar totalt 33 utbildningsstarter med totalt 1 125 deltagarplatser. 22 av dessa 33 utbildningsstarter gällde utbildning med bunden studieform och 11 med distansupplägg.

Vid fördelningen av statsbidraget har myndigheten särskilt strävat efter att kontakttolkutbildningen lokaliseras till de regioner och inriktas mot de språkområden där behovet av kontakttolkar är störst. En viktig faktor i bedömningsarbetet är att utbildningarna erbjuder utbildning i de språk som är prioriterade i Sverige utifrån den analys som gjordes inför ansökningsomgång 2016 baserat på uppgifter från bland andra Migrationsverket, Sveriges Kommuner och Landsting, och tolkförmedlingar.

Ansökningarna har även bedömts utifrån utbildningsanordnarens organisatoriska och pedagogiska förutsättningar, samt vilka tidigare erfarenheter anordnaren har av kontakttolkutbildningar. Utbildningens upplägg måste säkerställa att de deltagare som går utbildningen har möjlighet att nå utbildningens uppsatta mål.

Det finns ett stort nationellt behov av kontakttolkar. Behovet är dock mycket större än den möjlighet myndigheten har att bevilja utbildningar utifrån bemyndiganderam och budget.

Om grundutbildningen till kontakttolk

Den sammanhållna grundutbildningen till kontakttolk är en eftergymnasial utbildning som bedrivs av folkhögskolor och studieförbund inom folkbildningen. Syftet med utbildningen är att utbilda professionella kontakttolkar för samhällets behov.

En kontakttolk tolkar mellan enskilda personer, som inte behärskar svenska, och representanter för svenska myndigheter, till exempel Migrationsverket, socialkontor, arbetsförmedlingar och inom sjukvården och rättsväsendet.

Förutsättningar för att ansöka om statsbidrag

Statsbidrag får enligt 2 § Förordningen (2012:140) om statsbidrag för viss utbildning som rör tolkning och teckenspråk lämnas till folkhögskolor och studieförbund om folkhögskolan eller studieförbundet har beviljats statsbidrag enligt förordningen (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen. Statsbidrag får lämnas under förutsättning att utbildningarna bedöms hålla hög kvalitet.

För att statsbidrag ska få lämnas för kontakttolkutbildning i form av en sammanhållen grundutbildning för kontakttolkar gäller också att utbildningen bedrivs i form av minst halvtidsstudier. Om utbildningen bedrivs på distans, får den även bedrivas på kvartstid. Utbildningen ska också genomföras på ett sådant sätt att verksamma tolkar som saknar fullständig grundutbildning ges möjlighet att få sina kunskaper prövade eller validerade och att komplettera sin utbildning, och innehålla en eller flera kurser inriktade på att tolka för och med barn.

Vid fördelningen av statsbidraget ska Myndigheten för yrkeshögskolan enligt förordningens 5 § särskilt sträva efter att kontakttolkutbildningen lokaliseras till de regioner och inriktas på de språkområden där behovet av kontakttolkar är störst.

Myndigheten för yrkeshögskolan ska enligt 6 § vid fördelningen av statsbidraget även beakta behoven av en sammanhållen grundutbildning för kontakttolkar. Statsbidrag lämnas enligt förordningens 1 § i den mån det finns tillgång på medel.

Kontakt

För frågor kring ansökan kontakta handläggare med ansvar för tolkutbildningsfrågor via växeln 010-209 01 00 eller e-posta tolk@myh.se.

Lista över utbildningarna

Här finner du listan över de beviljade utbildningarna:

Lista beviljade utbildningar