Resultat av ansökningsomgången för kurser i kontakttolkning

Varje år ansöker folkhögskolor och studieförbund om medel från Myndigheten för yrkeshögskolan för att starta kurser för kontakttolkar. I årets ansökningsomgång har 55 kurser beviljats statsbidrag för kommande år.

Satsningen på kurserna i kontakttolkning är en viktig del av Myndigheten för yrkeshögskolans arbete med att fortbilda och fördjupa kunskaperna hos redan verksamma tolkar, i syfte att möta samhällets behov av kvalificerade kontakttolkar. Kurserna, med delvis nya kategorier, ska fortbilda och fördjupa kunskaperna hos redan verksamma tolkar.

Kursernas inriktning

De 55 beviljade kurserna har följande inriktning:

  • Preparandkurser inför Kammarkollegiets auktorisationsprov, 13 st
  • Fördjupningskurser, 13 st
  • Kompetenshöjande kurser, 15 st
  • Kompletteringskurser, 12 st
  • Kurser inriktade mot undervisande personal, 2 st

Kurserna kommer att genomföras på 14 orter, från Östersund i norr till Malmö i söder.

Preparandkurser förbereder för auktorisation

Preparandkurserna ska förbereda deltagarna och skapa goda förutsättningar för att genomföra Kammarkollegiets auktorisationsprov för auktoriserad tolk (AT), speciell kompetens som rättstolk (RT) och speciell kompetens som sjukvårdstolk (ST).

Kurserna ska göra det möjligt för fler verksamma tolkar att genomföra auktorisationsprov med godkänt resultat.

Fördjupningskurser bygger på grundutbildningens kunskaper

Fördjupningskurserna ska ge fördjupade kunskaper från delkurser/delmoment med grund i den sammanhållna grundutbildningen till kontakttolk. Ett exempel på fördjupningskurs är ”Straffrätt”.

Kompetenshöjande kurser ger verksamma tolkar breddad kompetens

Kompetenshöjande kurser är fristående och ska ge verksamma tolkar breddade kunskaper och färdigheter inom relevanta tolkområden. Ett exempel på kompetenshöjande kurs är kursen ”Kvinno- och barnsjukdomar”.

Kompletteringskurser – viktigt verktyg i arbetet med validering

Kompletteringskurserna är för dem som påbörjat sammanhållen grundutbildning eller genomgått validering och som behöver enstaka delkurs/er i den sammanhållna grundutbildningen för att få sin utbildning komplett.

Fortsatt satsning på kurser för undervisande personal

För att säkra tillgången på undervisande personal på kontakttolkutbildningarna har kurser inriktade mot undervisande personal även i år beviljats. På dessa kurser ska lärare, språkhandledare och bedömare för kontakttolkar utbildas. Kurserna är i första hand riktade mot blivande och verksam personal på de skolor som bedriver den sammanhållna grundutbildningen till kontakttolk.

Fördelningen av statsbidrag

 Myndigheten har vid sin fördelning av statsbidrag tagit hänsyn till: 

  • Regional placering
  • Kursernas inriktning efter samhällets behov och efterfrågan
  • Förutsättning för att kurserna ska kunna hålla hög kvalitet.

Om kurserna i kontakttolkning

Tolkutbildningarna inom folkbildningen är eftergymnasiala, kvalificerade, yrkesinriktade och bedrivs av folkhögskolor och studieförbund. Det finns tre inriktningar: kontakttolk, teckenspråkstolk och skrivtolk.

Kontakt

För frågor kring ansökan kontakta handläggare med ansvar för tolkutbildningsfrågor via växeln 010-209 01 00 eller e-posta tolk@myh.se.

Lista över kurserna

Här finner du listan över de beviljade kurserna.