Ansökningsomgång 2016

Den 27 oktober till den 1 december 2016 kunde folkhögskolor ansöka om statsbidrag för den fyraåriga teckenspråkstolk- och dövblindtolkutbildningen samt den ettåriga skrivtolkutbildningen, med start 2017.

Här finner du resultatet av ansökningsomgången.

Ansökan utgjorde underlag vid fördelning och prioritering av statsbidrag och används som underlag i myndighetens arbete med tillsyn och kvalitetsgranskning.

En grundförutsättning för att kunna beviljas statsbidrag är att folkhögskolan har beviljats statsbidrag enligt förordningen (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen.

Om tolkutbildningarna

Syftet med tolkutbildningarna är att tillgodose samhällets behov av tolkar. Teckenspråks- och dövblindtolk samt skrivtolkutbildningarna inom folkbildningen är eftergymnasiala, kvalificerade och yrkesinriktade.

Myndigheten för yrkeshögskolan

Myndigheten för yrkeshögskolan bidrar till att försörja arbetslivet med rätt kompetens i rätt tid. Verksamhetsområden utöver tolkutbildningar är yrkeshögskolan, konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar samt SeQF (Sveriges referensram för kvalifikationer).

Myndighetens uppdrag är bland annat att arbeta med tillsyn och kvalitetsgranskning av utbildningarna och fördela statsbidrag till utbildningsanordnarna inom de olika utbildningsformerna.

Webbplatsen för myndigheten är myh.se och för tolkutbildningarna blitolk.nu.