Anpassning av tolkutbildningar efter samhällets behov

Samhällets framtida behov av tolkar för döva, hörselskadade och personer med dövblindhet bedöms minska. Nu har Myndigheten för yrkeshögskolan beslutat vilka utbildningar på folkhögskolor till teckenspråkstolk och dövblindtolk samt skrivtolkutbildning som beviljats statsbidrag med start 2017.

De folkhögskolor som beviljats statsbidrag för nya utbildningar är:

 • Fellingsbro folkhögskola, Teckenspråkstolk och dövblindtolkutbildning, 25 platser, Örebro
 • Västanvik folkhögskola,  Teckenspråkstolk och dövblindtolkutbildning, 25 platser, Västanvik
 • Södertörns folkhögskola, Teckenspråkstolk och dövblindtolkutbildning, 25 platser, Stockholm
 • Södertörns folkhögskola, Skrivtolkutbildning, 15 platser, Stockholm

En neddragning av antalet utbildningar och platser har genomförts för att anpassa dessa till behoven. Detta innebär även att antalet anordnare minskar jämfört med idag, från sju till tre. Genom de folkhögskolor som fortsättningsvis kommer att bedriva de nya utbildningarna skapas goda förutsättningar för att öka såväl kvaliteten i utbildningarna som kompetensen hos de utbildade tolkarna.

När utbildningarna koncentreras till färre anordnare skapas förutsättningar för kontinuitet och kvalitet vilket ger goda förutsättningar för att utbilda kvalificerade tolkar för döva, hörselskadade och personer med dövblindhet. Samtliga folkhögskolor som nu har beviljats statsbidrag har utbildningar som redan pågår. Även de folkhögskolor som inte har beviljats statsbidrag för utbildning med start 2017 har utbildning som pågår och dessa kommer att genomföras och avslutas i sin helhet som planerat, vissa pågår fram till 2020.

Dimensionering utifrån behov

I regleringsbrevet för 2016 fick Myndigheten för yrkeshögskolan i uppdrag av regeringen att redovisa en plan för hur antalet utbildningsplatser inom teckenspråkstolkutbildningen ska dimensioneras utefter samhällets behov av tolkar. Uppdraget återrapporterades till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) den 15 april 2016 och innehöll ett förslag om att det från och med ny start höstterminen 2017 bör finnas cirka 75 deltagarplatser fördelat på 3 folkhögskolor i jämförelse med de 7 folkhögskolor där det idag bedrivs utbildning.

Myndigheten fick också i uppdrag att föreslå hur många utbildningsplatser som den framtida skrivtolkutbildningen skulle omfatta. Förslaget var att antalet deltagarplatser på skrivtolkutbildning bör fördubblas. I ansökningsomgången inkom dock endast en ansökan om statsbidrag för utbildning till skrivtolk motsvarande 15 deltagarplatser.

Målsättningen är att de folkhögskolor som fortsättningsvis kommer bedriva utbildning till teckenspråkstolk och dövblindtolk ska ha förutsättningar att kunna attrahera och bibehålla en högre volym av antal studerande på sina utbildningar och även ha en god tillgång till kvalificerade teckenspråks- och tolklärare.

Ansökan om statsbidrag för utbildningar

Under perioden 27 oktober - 1 december 2016 har folkhögskolor haft möjlighet att ansöka om statsbidrag för utbildning till teckenspråkstolk och dövblindtolk samt skrivtolk. Av förordning (2012:140) om statsbidrag för viss utbildning som rör tolkning och teckenspråk  framgår att statsbidrag får lämnas till folkhögskolor för utbildning av tolkar för barndomsdöva, hörselskadade eller personer med dövblindhet och teckenspråklärarutbildning.

Ansökningshandlingarna har bestått av två delar; dels en ansökansdel där uppgifter om  organisatoriska förutsättningar och genomförande ska redogöras för och dels en ansökansdel gällande ekonomiska förutsättningar.

I ansökningsomgången inkom fem ansökningar om statsbidrag för utbildning till teckenspråkstolk och dövblindtolk motsvarande 125 deltagarplatser, en ansökan om statsbidrag för utbildning till skrivtolk motsvarande 15 deltagarplatser samt en ansökan om statsbidrag för tolk- och översättarutbildning för döva motsvarande 20 deltagarplatser.

Kvalitetskriterier – grund för bedömning

En förutsättning för att statsbidrag ska få lämnas är att folkhögskolan har beviljats statsbidrag enligt förordningen (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen samt att utbildningen bedöms hålla hög kvalitet. När myndigheten beslutar om statsbidrag ska hänsyn därmed tas till kvaliteten i utbildningen.

För att kvaliteten i en utbildning ska kunna bedömas på ett rättssäkert sätt har myndigheten beslutat om ett antal kvalitetskriterier för bedömning av kvalitet i utbildningarna till teckenspråkstolk och dövblindtolk samt skrivtolk. Bedömningskriterierna utgår från en kvalitetssyn som har sin grund i de villkor som gäller för utbildningsformen och de specifika inriktningarna. Kriterierna har stämts av med Folkbildningsrådet, brukarorganisationer, branschorganisationer och andra relevanta aktörer på området.  Kriterierna är utformade för att tillsammans ge en heltäckande bild av en utbildnings kvalitet och är uppdelade i följande områden:

 • Organisation och ledning av utbildningen
 • Värdegrund
 • Tillgänglighet
 • Samverkan med aktörer och miljöer
 • Utbildningens pedagogiska upplägg, innehåll och genomförande
 • Tillträde till utbildning
 • Kvalitetsarbete

 

Myndighetens bedömning av sökta utbildningar

Samtliga utbildningar, så som de beskrivs i ansökningarna, uppfyller kraven och de grundläggande förutsättningarna som anges i förordningen. Myndighetens samlade bedömning är att de utbildningar och ansvariga folkhögskolor som föreslås beviljas statsbidrag skapar goda förutsättningar för att långsiktigt möta samhällets behov av kvalificerade tolkar. De beviljade utbildningarna har på ett tydligt sätt visat hur de arbetar för att motsvara förordningens krav på hög kvalitet. Utbildningarnas geografiska placering, beskrivning av utbildningarnas genomförande, samverkan med civil- och dövsamhället  och skolornas möjligheter att rekrytera deltagare till utbildningarna verkar för att tillsammans möta samhällets behov av tolkar på lång sikt.    

Om tolkutbildningarna

Syftet med tolkutbildningarna är att tillgodose samhällets behov av tolkar. Utbildningen till teckenspråks- och dövblindtolk är en tre till fyraårig eftergymnasial yrkesutbildning till tolk för döva och till personer med dövblindhet.

Utbildningen till skrivtolk är en ettårig eftergymnasial yrkesutbildning med sex veckors praktik på olika tolkförmedlingar i Sverige.

Kontakt och information

För frågor kring besluten kontakta handläggare med ansvar för tolkutbildningsfrågor via växeln 010-209 01 00 eller e-posta tolk@myh.se. Mer information om tolkutbildningar hittar du här på myh.se och blitolk.nu.

Är du journalist och vill veta mer kontakta pressansvarig Kristina Granqvist 070 953 33 73 eller kristina.granqvist@myh.se. Andra frågor kring ansökningsomgången hänvisas till växeln på 010 209 01 00 eller info@myh.se