Ansökningsomgång 2017

Under perioden 7 december 2017 - 18 januari 2018 kunde folkhögskolor ansöka om statsbidrag för den fyraåriga teckenspråkstolk- och dövblindtolkutbildningen samt den ettåriga skrivtolkutbildningen, med start 2018.

Den 27 februari 2018 publicerades resultatet av ansökningsomgången på myh.se. De folkhögskolor som beviljades statsbidrag för nya utbildningar var:

  • Fellingsbro folkhögskola, teckenspråkstolk och dövblindtolkutbildning, 25 platser, Örebro
  • Västanvik folkhögskola, teckenspråkstolk och dövblindtolkutbildning, 20 platser, Leksand
  • Södertörns folkhögskola, teckenspråkstolk och dövblindtolkutbildning, 20 platser, Stockholm
  • Södertörns folkhögskola, skrivtolkutbildning, 16 platser, Stockholm

Ansökan om statsbidrag för utbildningar

Av förordning (2012:140) om statsbidrag för viss utbildning som rör tolkning och teckenspråk framgår att statsbidrag får lämnas till folkhögskolor för utbildning av tolkar för barndomsdöva, hörselskadade eller personer med dövblindhet och teckenspråklärarutbildning.

I ansökningsomgången inkom totalt sex ansökningar varav tre för utbildning till teckenspråkstolk och dövblindtolk, en för utbildning till skrivtolk, en för utbildning till teckenspråkslärarutbildning samt en om Tolk- och översättarutbildning för döva.

Myndighetens bedömning av sökta utbildningar

Samtliga utbildningar, så som de beskrivs i ansökningarna, uppfyller kraven och de grundläggande förutsättningarna som anges i förordningen. Myndighetens samlade bedömning är att de utbildningar och ansvariga folkhögskolor som beviljas statsbidrag skapar goda förutsättningar för att långsiktigt möta samhällets behov av kvalificerade tolkar.

De beviljade utbildningarna har på ett tydligt sätt visat hur de arbetar för att motsvara förordningens krav på hög kvalitet.