För anordnare av tolkutbildningar

Utbildningsanordnare som har fått ett beslut om att få statsbidrag från Myndigheten för yrkeshögskolan ska ha kontakt med oss under utbildningens gång, till exempel för att rekvirera bidraget och redovisa hur det har använts.

Rekvirera bidraget

För att få ut statsbidraget ska ni skicka in en rekvisition till oss på myndigheten. Ni får instruktioner för hur detta ska gå till i samband med att ni får beslutet om statsbidrag.

Redovisning av hur bidraget använts

Vid årets slut ska en revisor granska det statsbidrag som myndigheten ger. De iakttagelser som görs i samband med granskningen ska lämnas till oss tillsammans med redovisningen för det gångna året. Ni får också instruktioner för hur detta ska gå till tillsammans med beslutet om att få bidrag för utbildningen.

Studiedokumentation för grundutbildningar till kontakttolk

Om du bedriver en grundutbildning till kontakttolk så ska du skicka in en redovisning för de personer som har klarat av utbildningen med godkänt resultat. Detta gäller alla som har klarat av utbildningen, även de som har fått delar av utbildningen tillgodoräknad. Vi skickar ut en mall till alla anordnare innan utbildningen avslutas. Du ska skicka in den ifyllda mallen till oss i samband med att eleverna blir klara med utbildningen.

Obs! Detta gäller bara för grundutbildningar till kontakttolk, alltså inte för kortare kurser för kontakttolkar eller utbildningar till teckenspråkstolk eller skrivtolk.