Tillsyn av tolkutbildningar

Myndigheten för yrkeshögskolan genomför tillsyn för att säkerställa att utbildningarna följer gällande regelverk. Tillsyn innebär kontroll av att en utbildning genomförs i enlighet med förordningen, myndighetens beslut om statsbidrag och de villkor som är förenat med beslutet.

Inledande tillsyn granskar förutsättningar

Inledande tillsyn ska säkerställa att utbildningsanordnarens organisation och andra förutsättningar som krävs för att bedriva utbildningen är på plats. Tillsynen sker några veckor efter det att utbildningen har startat.

Inför den inledande tillsynen ber myndigheten dig som bedriver utbildningen att skicka in material som visar hur utbildningen genomförs. Vilka uppgifter du ska skicka in och när myndigheten vill ha dokumenten, meddelar vi i god tid före tillsynen.

En utredare från myndigheten granskar dokumenten och bokar sedan in en tid för samtal med utbildningsledaren. Kontakterna sker oftast över telefon.

Regelbunden tillsyn av pågående utbildning

Regelbunden tillsyn genomförs under en pågående utbildning. I den regelbundna tillsynen kan vi följa upp fler delar av utbildningen som till exempel rutiner för betygssättning och det systematiska kvalitetsarbetet. Alla utbildningsanordnare som berörs får fördjupad information om detta när tillsynen närmar sig.

Inför den regelbundna tillsynen ber vi dig som bedriver utbildningen att skicka in material som visar hur utbildningen genomförs. Vilka uppgifter du ska skicka in och när myndigheten vill ha dokumenten meddelar vi i god tid före tillsynen. I tillsynen granskar vi det inskickade materialet och har samtal med studerande, lärare och utbildningsanordnaren. Samtalen sker över telefon eller vid ett besök. Om den utbildning du bedriver ska få ett besök hör vi av oss för att hitta ett lämpligt datum.

Tillsyn på förekommen anledning

Om någon anmäler brister i utbildningen eller om myndigheten får andra signaler att det kan finnas brister i genomförandet, gör vi en tillsyn på förekommen anledning.

När myndigheten gör en sådan granskning kontaktar vi dig som bedriver utbildningen för att meddela vad ärendet gäller och för att få in dina synpunkter. Om det gäller en anmälan får den som har anmält brister möjlighet att svara på de uppgifter du lämnar.

Om det finns behov av ytterligare utredning, handläggs ärendet vidare innan vi fattar beslut. I vissa fall kan det bli aktuellt med ett tillsynsbesök.

Om vi upptäcker brister ställer vi krav på åtgärder

När tillsynen är klar får utbildningsanordnaren ett tillsynsbeslut från myndigheten.

Om tillsynen visar på brister riktar vi i beslutet kritik på de områden där utbildningen inte följer gällande regelverk och anger vilka krav på åtgärder myndigheten ställer. Ett beslut med kritik kan följas upp genom att vi begär redovisning av de vidtagna åtgärderna.

Om bristerna inte rättas till kan myndigheten kräva att statsbidraget betalas tillbaka.

Att tänka på inför tillsyn

När den utbildning du bedriver ska få tillsyn, tänk på att kontrollera att ni bedriver utbildningen enligt beskrivningen i ansökan.